Facebook Twitter
gPlus 
-

ท่องเที่ยวศรีลังกา โคลัมโบ วัดพระเขี้ยวแก้ว 6วัน 4คืน 32,900 บาท โดยศรีลังกา แอร์ไลน์ทัวร์ศรีลังกา โคลัมโบ วัดพระเขี้ยวแก้ว 6วัน 4คืน 32,900 บาท โดยศรีลังกา แอร์ไลน์

ระยะเวลา 6 วัน 
ราคา: 32,900 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก >>> http://xn--12cl1c7bamlj2ffn5a01a.com/


วันที่ออกเดินทาง ปี 2559
เดือนตุลาคม 14-19 (วันออกพรรษา) , 20-25(วันปิยะ)
เดือนพฤศจิกายน 11-16 (วันลอยกระทง)
เดือนธันวาคม 2-7 (วันพ่อ) ,9-14 (วันรัฐธรรมนูญ ) , 29ธ.ค.-3ม.ค.60( ปีใหม่) , 30-4ม.ค. 60 (ปีใหม่) , 31-5ม.ค. 60( ปีใหม่)


วันที่หนึ่ง สนามบินสุวรรณภูมิ - ศรีลังกา
21.50 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น4 สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ (Sri lankan Airlines) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ 
21.05 น. เหินฟ้าสู้นครโคลัมโบ โดยเที่ยวบิน UL423 
23.40 น. ถึงสนามบินดารานายเก มุ่งหน้าไปยังเมืองเนคอมโบ เข้าพักที่โรงแรม


วันที่สอง อนุราธปุระ – พระศรีมหาโพธิ์ - เจดีย์รุวันเวลิ - เจดีย์ถูปาราม - เจดีย์อภัยคีรี
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่1)จากนั้นเดินทางไปยังเมืองอนุราธปุระ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่2)
13.00 น. ชมเมืองอนุราธปุระ (เมืองมรดกโลก) สักการะพระศรีมหาโพธิ์ จากนั้นเดินทางไป เจดีย์รุ วันเวลิ หรือ สุวรรณมาลิกเจดีย์ ชมเจดีย์ถูปาราม เจดีย์อภัยคีรี
ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่3) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม โปโลนนารุวะ - อนุสาวรีย์พระเจ้าปรากรมพาหุมหาราช - อาฬาหนะปริเวณ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่4) หลังจากนั้นชม เมืองโปโลนนารุวะ (มรดกโลก) นมัสการอนุสาวรีย์พระเจ้าปรากรมพาหุมหาราช ชมอาฬาหนะปริเวณ กับเจดีย์กิริเวเหระ เที่ยวชม กัลวิหาร หรือ วิหารหิน (อุตตราราม) และชมกัลวิหาร หรือ วิหารหิน (อุตตราราม)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่5)
ช่วงบ่าย เดินทางไป เมืองสิกิริยา ชมยอดยอดเขาสิกิริยา พร้อมเที่ยวชมพระราชวังลอยฟ้า พระราชวังสิกิริยา ชมป้อมปราการ หรือ ประตูสิงโต และชม ภาพเขียนสีเฟรสโก
ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่6) เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สี่ ถ้ำดัมบูลล่า - วัดถ้ำดัมบุลล่า - เมืองแคนดี้ – วัดบุปผาราม - วัดพระอุบาลี - ผ้าบาติก ระบำพื้นเมืองของชาวศรีลังกา
ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่7) หลังจากนั้นชม ถ้ำดัมบูลล่า (มรดกโลกทางวัฒนธรรม) เที่ยวชม วัดถ้ำดัมบุลล่า หรือ วัดราชมหาวิหาร หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยัง เมืองแคนดี้ ระหว่างทางให้ท่านได้แวะชมสวนสมุนไพร
ช่วงเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่8) วัดบุปผาราม หรือ วัดพระอุบาลี ชมวิธีการทำผ้าบาติก ชมระบำพื้นเมืองของชาวศรีลังกา
ช่วงเย็น รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่9) หลังจากนั้นเข้าที่พัก


วันที่ห้า วัดพระเขี้ยวแก้ว - วัดกัลณียา - วิหารกลางน้ำ - ช้อปปิ้ง - ศูนย์การค้า ODEL
ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่10) จากนั้นเดินทางไปยัง วัดพระเขี้ยวแก้ว ชมวัดกัลณียา
ช่วงเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่11) 
บ่าย ชมวิหารกลางน้ำ ช้อปปิ้ง ศูนย์การค้า ODEL
ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่12) หลังจากนั้นเดินทางไปยังสนามบินดารานายเก ประเทศศรีลังกา
วันที่หก กทม.
01.15 น. เหินฟ้ากลับกทม โดยสายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ เที่ยวบิน UL 886
06.15 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน
- ค่าโรงแรมที่พัก
- ค่าอาหาร 12 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชม
- ค่ารถบัสตลอดการเดินทาง
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
-ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

ติดต่อสอบถามและจองทัวร์กับสไมล์ไทย 
โทร 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 
แฟกซ์ 02-8139227 , 02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com

วิธีการจองทัวร์
กรุ๊ป มัดจำ 70 % / ท่าน ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง

คำแนะนำในการจองทัวร์
เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ) 
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้
-ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม 
- ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย กรุงเทพ 
- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ 
-ธนาคารไทยพาณิชย์ นาย ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีชเลขที่บัญชี 403-883534-2
-ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี) นาย ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมลล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 083 3086327 02-8139228 
รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษและหมายเลขพาสปอร์ต ไม่ต้องใช้ตัวจริง พาสปอร์ตตัวจริงใช้ในวันเดินทาง 
กรณีเดินทางท่องเที่ยวลาวใต้ไม่จำเป็นต้องมีพาสปอร์ตสามารถใช้บัตรประชาชนแทนได้ 
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใด โปรดระบุ 
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำห้องพักและยานพาหนะทันที

 

โดย : อารียา 21 เม.ย. 2560 เวลา 09:44180.183.85.120444
ตอบกระทู้

ตอบกระทู้

โปรดอ่าน ก่อนตอบกระทู้
ก่อนตอบกระทู้ กรุณาอ่าน กฏ กติกา ในการใช้งานเว็บบอร์ด ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน

ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์ ThaiZA.com ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บไซต์ โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้

ห้ามทำ
  • การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
  • การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
  • เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
  • การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์

ขอขอบคุณ THAIZA.com
ข้อความตอบ :
    
ตอบโดย ชื่อ :
 
ใส่ตัวอักษร ให้ตรงกับรูปด้านบน
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร
หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaiza.com โดยด่วนค่ะ
กลับขึ้นด้านบน