Facebook Twitter
gPlus 
-

ประกาศผลรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ Museum Thailand Awards 2019

ประกาศผลรางวัล Museum Thailand Awards 2019

 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) หรือ มิวเซียมสยาม จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล “พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ (Museum Thailand Awards 2019)  ซึ่งจัดภายใต้แนวคิด “Perspective”  ที่ต้องการสื่อถึงการเชื่อมโยงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเข้ากับพิพิธภัณฑ์เมือง ด้วยการบูรณาการร่วมกันอย่างยั่งยืนทั้งในเชิงวิสัยทัศน์และกระบวนการทำงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ไทยสู่สากล  

รางวัล Museum Thailand Awards เป็นสัญลักษณ์ของการคัดสรรคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวแทนของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศไทยในสาขาต่างๆ  ในปีนี้รางวัล Museum Thailand Awards  ประกอบด้วย

 

1. รางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม 

 • รางวัลดีเด่นด้านการจัดแสดงนิทรรศการ  ได้แก่  พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • รางวัลดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้  ได้แก่  ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่)
 • รางวัลดีเด่นด้านความสัมพันธ์กับชุมชน  ได้แก่  หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
 • รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ได้แก่  อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2)

2. รางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 • รางวัลดีเด่นด้านการจัดแสดงนิทรรศการ  ได้แก่  พิพิธภัณฑ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • รางวัลดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้  ได้แก่   ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย
 • รางวัลดีเด่นด้านความสัมพันธ์กับชุมชน  ได้แก่  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านของพ่อ
 • รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน  ได้แก่   บ้านหมอหวาน

3. รางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

 • รางวัลดีเด่นด้านการจัดแสดงนิทรรศการ  ได้แก่  สยามเซอร์เพนทาเรียม
 • รางวัลดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้  ได้แก่  หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา
 • รางวัลดีเด่นด้านความสัมพันธ์กับชุมชน  ได้แก่  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช
 • รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน  ได้แก่  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

4. รางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านชุมชนและท้องถิ่น 

 • รางวัลดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้  ได้แก่  ศูนย์จักสานที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • รางวัลดีเด่นด้านความสัมพันธ์กับชุมชน  ได้แก่  พิพิธภัณฑ์ชุมชนเกาะศาลเจ้า
 • รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน  ได้แก่  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี พิษณุโลก

5. รางวัล Museum Thailand Popular Vote 2019

 • อันดับที่ 1 หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อันดับที่ 2 หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ
 • อันดับที่ 3 พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อันดับที่ 4 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • อันดับที่ 5 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
 • อันดับที่ 6 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา 
 • อันดับที่ 7 พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน
 • อันดับที่ 8 มิวเซียมภูเก็ต
 • อันดับที่ 9 ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่)
 • อันดับที่ 10 ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

 

...............................................

 

ข้อมูลจาก https://www.museumthailand.com/th/amp/2979/news/ประกาศผลรางวัล-Museum-Thailand-Awards-2019/

โดย : ลายไท9 ก.ย. 2562 เวลา 16:04159.192.249.176465
ตอบกระทู้
ความคิดเห็นที่ 3


3. รางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

รางวัลดีเด่นด้านการจัดแสดงนิทรรศการ ได้แก่ สยามเซอร์เพนทาเรียม
https://www.museumthailand.com/th/museum/SiamSerpentarium

รางวัลดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา
https://www.museumthailand.com/th/museum/Regional-Observatory-for-the-Public-Chachoengsao

รางวัลดีเด่นด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช
https://www.museumthailand.com/th/museum/Nakhon-Si-Thammarat-Science-Center-for-Education

รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
https://www.museumthailand.com/th/museum/Roi-Et-Science-and-Cultural-Centre-For-Education

182.53.85.24710 ก.ย. 62 - 19:39
ความคิดเห็นที่ 2

2. รางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

รางวัลดีเด่นด้านการจัดแสดงนิทรรศการ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
https://www.museumthailand.com/th/museum/Agriculture-and-Agricultural-Cooperatives

รางวัลดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย
https://www.museumthailand.com/th/museum/Lifestyle-and-Spirit-of-Thai-Farmers-Learning

รางวัลดีเด่นด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านของพ่อ
https://www.museumthailand.com/th/museum/Sufficiency-Economy-Learning-Center-BAN-KONG-POR

รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ได้แก่ บ้านหมอหวาน
https://www.museumthailand.com/th/museum/Baan-Mowaan

182.53.85.24710 ก.ย. 62 - 19:25
ความคิดเห็นที่ 1

credit https://www.museumthailand.com/th/amp/2979/news/ประกาศผลรางวัล-Museum-Thailand-Awards-2019/

1. รางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม

รางวัลดีเด่นด้านการจัดแสดงนิทรรศการ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
https://www.museumthailand.com/th/museum/King-Prajadhipok-Museum


รางวัลดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่)
https://www.museumthailand.com/th/museum/Lanna-Architecture-Center

รางวัลดีเด่นด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ได้แก่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
https://www.museumthailand.com/th/museum/Chiang-Mai-City-Arts--Culture-Centre

รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ได้แก่ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2)
https://www.museumthailand.com/th/museum/King-Rama-II-Memorial-Park

 

 

182.53.85.24710 ก.ย. 62 - 18:41

ตอบกระทู้

โปรดอ่าน ก่อนตอบกระทู้
ก่อนตอบกระทู้ กรุณาอ่าน กฏ กติกา ในการใช้งานเว็บบอร์ด ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน

ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์ ThaiZA.com ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บไซต์ โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้

ห้ามทำ
 • การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
 • การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
 • เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
 • การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์

ขอขอบคุณ THAIZA.com
ข้อความตอบ :
    
ตอบโดย ชื่อ :
 
ใส่ตัวอักษร ให้ตรงกับรูปด้านบน
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร
หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaiza.com โดยด่วนค่ะ
กลับขึ้นด้านบน