Facebook Twitter
gPlus 

สยามยังอยู่ คู่มิ่งขวัญปวงชน เพราะมีในหลวงเสียสละเพื่อประชา

โดย : กอง พธ.พล.ม.117 ธ.ค. 2558 เวลา 21:35223.206.6.1733,165
ตอบกระทู้
ความคิดเห็นที่ 334

.บรรพบุรุษของเราแต่โบราณที่สมัครสมานสามัคคีจนรอดพ้นภัย

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 05:35
ความคิดเห็นที่ 333
49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 05:29
ความคิดเห็นที่ 332

.บรรพบุรุษของเราแต่โบราณที่สมัครสมานสามัคคีจนรอดพ้นภัย

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 05:19
ความคิดเห็นที่ 331
49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 05:16
ความคิดเห็นที่ 330

แม้เลือกเกิดไม่ได้ ก็ขอทำความดีเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 05:14
ความคิดเห็นที่ 329
49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 05:12
ความคิดเห็นที่ 328

ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง เพราะพ่อรู้ดีว่า พ่อคือพลังของแผ่นดิน ๏ พวกเราจะตั้งมั่น  ทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 05:12
ความคิดเห็นที่ 327

ขอรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี...จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 05:10
ความคิดเห็นที่ 326

ทิดไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทย

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 05:09
ความคิดเห็นที่ 325

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 05:07
ความคิดเห็นที่ 324

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 05:06
ความคิดเห็นที่ 323

พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 05:03
ความคิดเห็นที่ 322

.เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 05:02
ความคิดเห็นที่ 321

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 05:02
ความคิดเห็นที่ 320

แม้มีกำลังเพียงน้อยนิดก็ขอคิดแทนคุณแผ่นดิน แม้เศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรก็ขอน้อมนำแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ พออยู่ พอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักประหยัดอดออม ดำรงตนเป็นคนดียึดมั่น ศีลธรรม เทิดทูนสถาบันเหนือสิ่งอื่นใด

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 05:00
ความคิดเห็นที่ 319
49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 04:06
ความคิดเห็นที่ 318

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 04:02
ความคิดเห็นที่ 317

เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 04:01
ความคิดเห็นที่ 316

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 04:00
ความคิดเห็นที่ 315

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน(

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 03:59
ความคิดเห็นที่ 314

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 03:56
ความคิดเห็นที่ 313

แม้มีกำลังเพียงน้อยนิดก็ขอคิดแทนคุณแผ่นดิน แม้เศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรก็ขอน้อมนำแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ พออยู่ พอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักประหยัดอดออม ดำรงตนเป็นคนดียึดมั่น ศีลธรรม เทิดทูนสถาบันเหนือสิ่งอื่นใด

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 03:55
ความคิดเห็นที่ 312

ากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 03:54
ความคิดเห็นที่ 311

ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจ

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 03:54
ความคิดเห็นที่ 310

ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ "

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 03:53
ความคิดเห็นที่ 309

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 03:52
ความคิดเห็นที่ 308

ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ "

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 03:45
ความคิดเห็นที่ 307

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 03:44
ความคิดเห็นที่ 306

ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง เพราะพ่อรู้ดีว่า พ่อคือพลังของแผ่นดิน ๏ พวกเราจะตั้งมั่น  ทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 03:40
ความคิดเห็นที่ 305

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 03:39
ความคิดเห็นที่ 304

พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 03:34
ความคิดเห็นที่ 303

แม้มีกำลังเพียงน้อยนิดก็ขอคิดแทนคุณแผ่นดิน แม้เศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรก็ขอน้อมนำแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ พออยู่ พอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักประหยัดอดออม ดำรงตนเป็นคนดียึดมั่น ศีลธรรม เทิดทูนสถาบันเหนือสิ่งอื่นใด

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 03:33
ความคิดเห็นที่ 302

ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ "

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 03:32
ความคิดเห็นที่ 301

บรรพบุรุษของเราแต่โบราณที่สมัครสมานสามัคคีจนรอดพ้นภัย

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 03:31
ความคิดเห็นที่ 300

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้(

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 03:30
ความคิดเห็นที่ 299

ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจ

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 03:29
ความคิดเห็นที่ 298

ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ "

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 03:28
ความคิดเห็นที่ 297

เทิดไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทย

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 03:27
ความคิดเห็นที่ 296

ทิดไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทย

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 03:25
ความคิดเห็นที่ 295

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 03:23
ความคิดเห็นที่ 294
49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 03:22
ความคิดเห็นที่ 293

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 03:21
ความคิดเห็นที่ 292

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 03:18
ความคิดเห็นที่ 291

เทิดไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทย

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 03:17
ความคิดเห็นที่ 290

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 03:13
ความคิดเห็นที่ 289

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 03:12
ความคิดเห็นที่ 288

ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง เพราะพ่อรู้ดีว่า พ่อคือพลังของแผ่นดิน ๏ พวกเราจะตั้งมั่น  ทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 03:09
ความคิดเห็นที่ 287

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 03:07
ความคิดเห็นที่ 286

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 03:05
ความคิดเห็นที่ 285

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

49.49.203.6120 พ.ค. 66 - 03:03
ความคิดเห็นที่ 284

พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 06:06
ความคิดเห็นที่ 283

ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง เพราะพ่อรู้ดีว่า พ่อคือพลังของแผ่นดิน ๏ พวกเราจะตั้งมั่น  ทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 06:05
ความคิดเห็นที่ 282

แม้มีกำลังเพียงน้อยนิดก็ขอคิดแทนคุณแผ่นดิน แม้เศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรก็ขอน้อมนำแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ พออยู่ พอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักประหยัดอดออม ดำรงตนเป็นคนดียึดมั่น ศีลธรรม เซทิดทูนสถาบันเหนือสิ่งอื่นใด(กองพธ.พล.ม.๑

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 06:04
ความคิดเห็นที่ 281

ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจ

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 06:03
ความคิดเห็นที่ 280

.บรรพบุรุษของเราแต่โบราณที่สมัครสมานสามัคคีจนรอดพ้นภัย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 06:02
ความคิดเห็นที่ 279

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 06:01
ความคิดเห็นที่ 278

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 05:59
ความคิดเห็นที่ 277

พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 05:57
ความคิดเห็นที่ 276

บรรพบุรุษของเราแต่โบราณที่สมัครสมานสามัคคีจนรอดพ้นภัย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 05:56
ความคิดเห็นที่ 275

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 05:55
ความคิดเห็นที่ 274
223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 05:51
ความคิดเห็นที่ 273

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 05:49
ความคิดเห็นที่ 272

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 05:48
ความคิดเห็นที่ 271

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 05:42
ความคิดเห็นที่ 270

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 05:40
ความคิดเห็นที่ 269

ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง เพราะพ่อรู้ดีว่า พ่อคือพลังของแผ่นดิน ๏ พวกเราจะตั้งมั่น  ทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 05:39
ความคิดเห็นที่ 268

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 05:23
ความคิดเห็นที่ 267

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 05:21
ความคิดเห็นที่ 266

เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 05:19
ความคิดเห็นที่ 265

ประวัติศาสตร์สอนให้เรประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด(กองพธ.พล.ม.๑)ารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 05:18
ความคิดเห็นที่ 264

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 05:17
ความคิดเห็นที่ 263

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย(กองพธ.พล.ม.๑

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 05:15
ความคิดเห็นที่ 262

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 05:14
ความคิดเห็นที่ 261

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย(กองพธ.พล.ม.๑

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 05:13
ความคิดเห็นที่ 260

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 05:11
ความคิดเห็นที่ 259

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 04:57
ความคิดเห็นที่ 258

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้(กองพธ.พล.ม.๑

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 04:56
ความคิดเห็นที่ 257

ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ "(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 04:52
ความคิดเห็นที่ 256

แม้มีกำลังเพียงน้อยนิดก็ขอคิดแทนคุณแผ่นดิน แม้เศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรก็ขอน้อมนำแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ พออยู่ พอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักประหยัดอดออม ดำรงตนเป็นคนดียึดมั่น ศีลธรรม เทิดทูนสถาบันเหนือสิ่งอื่นใด(กองพธ.พล.ม.๑

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 04:44
ความคิดเห็นที่ 255

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้(กองพธ.พล.ม.๑

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 04:41
ความคิดเห็นที่ 254

ทิดไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 04:39
ความคิดเห็นที่ 253

ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจ

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 04:38
ความคิดเห็นที่ 252

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 04:37
ความคิดเห็นที่ 251

แม้มีกำลังเพียงน้อยนิดก็ขอคิดแทนคุณแผ่นดิน แม้เศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรก็ขอน้อมนำแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ พออยู่ พอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักประหยัดอดออม ดำรงตนเป็นคนดียึดมั่น ศีลธรรม เทิดทูนสถาบันเหนือสิ่งอื่นใด(กองพธ.พล.ม.๑

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 04:35
ความคิดเห็นที่ 250

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 04:34
ความคิดเห็นที่ 249

พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 04:32
ความคิดเห็นที่ 248

เทิดไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 04:31
ความคิดเห็นที่ 247

พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 04:30
ความคิดเห็นที่ 246

แม้มีกำลังเพียงน้อยนิดก็ขอคิดแทนคุณแผ่นดิน แม้เศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรก็ขอน้อมนำแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ พออยู่ พอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักประหยัดอดออม ดำรงตนเป็นคนดียึดมั่น ศีลธรรม เทิดทูนสถาบันเหนือสิ่งอื่นใด(กองพธ.พล.ม.๑

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 04:25
ความคิดเห็นที่ 245

ทิดไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 04:24
ความคิดเห็นที่ 244

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 04:23
ความคิดเห็นที่ 243

แม้มีกำลังเพียงน้อยนิดก็ขอคิดแทนคุณแผ่นดิน แม้เศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรก็ขอน้อมนำแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ พออยู่ พอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักประหยัดอดออม ดำรงตนเป็นคนดียึดมั่น ศีลธรรม เทิดทูนสถาบันเหนือสิ่งอื่นใด(กองพธ.พล.ม.๑

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 04:14
ความคิดเห็นที่ 242

ทรงพระมหาเมตตา...ไพร่ฟ้าทั่ว ใครเมามัวก็ทรงชี้เป็นศรีศักดิ์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 04:13
ความคิดเห็นที่ 241

บรรพบุรุษของเราแต่โบราณที่สมัครสมานสามัคคีจนรอดพ้นภัย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 04:11
ความคิดเห็นที่ 240

พรบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 62 - 04:10
ความคิดเห็นที่ 239

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
กองพันทหารม้าที่5รักษาพระองค์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:58
ความคิดเห็นที่ 238

นานมาแล้ว พ่อได้ทำสิ่งที่ไร้ค่า ให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ทำให้เกิดสิ่งดีดี แก่ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด โดยที่พ่อไม่เคยเหน็ดเหนื่อย เราคนไทยทุกคน ควรร่วมใจกัน สมัครสมานสามัคคี ทำความดีเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:57
ความคิดเห็นที่ 237

แม้มีกำลังเพียงน้อยนิดก็ขอคิดแทนคุณแผ่นดิน แม้เศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรก็ขอน้อมนำแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ พออยู่ พอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักประหยัดอดออม ดำรงตนเป็นคนดียึดมั่น ศีลธรรม เทิดทูนสถาบันเหนือสิ่งอื่นใด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:57
ความคิดเห็นที่ 236

ทรงพระมหาเมตตา...ไพร่ฟ้าทั่ว ใครเมามัวก็ทรงชี้เป็นศรีศักดิ์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:56
ความคิดเห็นที่ 235

ทรงยิ่งใหญ่กว่าเทวา-พรหมาเกิน ทางดำเนินแห่งโพธิสัตว์ทรงฉัตร(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:56
ความคิดเห็นที่ 234

ผมดีใจมากที่ได้เกิดเป็นคนไทย ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่าน ทรงพระเจริญ.. (กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:54
ความคิดเห็นที่ 233

พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพ่อหลวงของชาวไทยทุกคนทุกคนล้วนมีจิตนำนึกต่อหน้าที่ของตนและเดินทางตามพ่อหลวงอย่างพ่อเพียงทรงทำให้ชาวไทยทุกภาคมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นแนวทางต่อการดำเนินชีวิตอย่างไม่ใช่จ่ายเกินตัวขอพระองค์ทรงพระเจริญ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:54
ความคิดเห็นที่ 232
223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:53
ความคิดเห็นที่ 231

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติ เรียบร้อยได้ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:53
ความคิดเห็นที่ 230
223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:53
ความคิดเห็นที่ 229

ในหลวงเริ่มพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2493 จน 29 ปีต่อมาจึงมีผู้คำนวณว่าเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร 490 ครั้ง ประทับครั้งละ 3 ชม. ทรงยื่นพระหัตถ์พระราชทาน 470,000 ครั้ง น้ำหนักปริญญาบัตรฉบับละ 3ขีด รวมน้ำหนักทั้งหมด 141 ตัน (กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:52
ความคิดเห็นที่ 228

ดอกไม้ประจำพระองค์ คือ ดอกดาวเรือง (กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:51
ความคิดเห็นที่ 227

นั่งรถหารสอง : ทรงรับสั่งกับข้าราชบริพารเสมอว่า การนั่งรถคนละคันเป็นการสิ้นเปลือง จึงให้นั่งรวมกัน ไม่โปรดให้มีขบวนรถยาวเหยียด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:51
ความคิดเห็นที่ 226

ทรงเคยประดิษฐ์ของเล่นด้วยพระองค์เอง เป็นเครื่องร่อน และเรือรบจำลอง (กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:50
ความคิดเห็นที่ 225

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์แรกของโลก ที่ทรงได้รับสิทธิบัตรผลงานประดิษฐ์ คิด ค้นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย หรือ กังหันน้ำชัยพัฒนา เมื่อปี 2536 (กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:49
ความคิดเห็นที่ 224

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า (กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:49
ความคิดเห็นที่ 223

พระมหาเมตตา...ไพร่ฟ้าทั่ว ใครเมามัวก็ทรงชี้เป็นศรีศักดิ์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:48
ความคิดเห็นที่ 222

ระองค์มาโรงเรียนทุกวัน ไม่เคยขาด ทรงเป็นนักเรียนที่มีชีวิตชีวามาก โดยเฉพาะทางด้านดนตรี จนซิสเตอร์มาร์เกอริตมารีผู้ถวายพระอักษร ชื่นชมว่า ทรงเป็น This Little Prince is gifted for music"(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:47
ความคิดเห็นที่ 221

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติและร่มเย็น (กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:47
ความคิดเห็นที่ 220

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:47
ความคิดเห็นที่ 219

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:46
ความคิดเห็นที่ 218

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:46
ความคิดเห็นที่ 217

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:44
ความคิดเห็นที่ 216

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้า

นาน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:44
ความคิดเห็นที่ 215

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:43
ความคิดเห็นที่ 214

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:40
ความคิดเห็นที่ 213

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:39
ความคิดเห็นที่ 212

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย(กองพธ.พล.ม.๑

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:38
ความคิดเห็นที่ 211

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:38
ความคิดเห็นที่ 210

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:36
ความคิดเห็นที่ 209

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง   สังคมและประเทศชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:36
ความคิดเห็นที่ 208

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:35
ความคิดเห็นที่ 207

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:34
ความคิดเห็นที่ 206

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:34
ความคิดเห็นที่ 205

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:33
ความคิดเห็นที่ 204

ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:33
ความคิดเห็นที่ 203

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:32
ความคิดเห็นที่ 202

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:30
ความคิดเห็นที่ 201

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:30
ความคิดเห็นที่ 200

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:29
ความคิดเห็นที่ 199

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ (กองพธ.พล.ม.๑

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:29
ความคิดเห็นที่ 198

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:28
ความคิดเห็นที่ 197

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:27
ความคิดเห็นที่ 196

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:26
ความคิดเห็นที่ 195

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:26
ความคิดเห็นที่ 194

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:25
ความคิดเห็นที่ 193

วงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:25
ความคิดเห็นที่ 192

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:24
ความคิดเห็นที่ 191

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:24
ความคิดเห็นที่ 190

พระบิดาปรัชญาเศรษฐกิจ ฟื้นชีวิตให้กับเกษตรกรไทยไปทั่วหล้า(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:23
ความคิดเห็นที่ 189

เทิดไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทย(กองพธ.พล.ม.๑) 

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:23
ความคิดเห็นที่ 188

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:22
ความคิดเห็นที่ 187

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:22
ความคิดเห็นที่ 186

พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:20
ความคิดเห็นที่ 185

พระบิดาปรัชญาเศรษฐกิจ ฟื้นชีวิตให้กับเกษตรกรไทยไปทั่วหล้า(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:20
ความคิดเห็นที่ 184

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:19
ความคิดเห็นที่ 183

ทิดไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:19
ความคิดเห็นที่ 182

เทิดไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:17
ความคิดเห็นที่ 181

ขอรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี...จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:17
ความคิดเห็นที่ 180

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป(กองพธ.พล.ม.๑

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:17
ความคิดเห็นที่ 179

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด(กองพธ.พล.ม.๑)  

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:16
ความคิดเห็นที่ 178

เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:15
ความคิดเห็นที่ 177

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:15
ความคิดเห็นที่ 176

เทิดไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:07
ความคิดเห็นที่ 175

ขอรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี...จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:07
ความคิดเห็นที่ 174

แม้มีกำลังเพียงน้อยนิดก็ขอคิดแทนคุณแผ่นดิน แม้เศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรก็ขอน้อมนำแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ พออยู่ พอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักประหยัดอดออม ดำรงตนเป็นคนดียึดมั่น ศีลธรรม เทิดทูนสถาบันเหนือสิ่งอื่นใด(กองพธ.พล.ม.๑

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 02:00
ความคิดเห็นที่ 173

พระบิดาปรัชญาเศรษฐกิจ ฟื้นชีวิตให้กับเกษตรกรไทยไปทั่วหล้า(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:59
ความคิดเห็นที่ 172

เทิดไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:58
ความคิดเห็นที่ 171

ขอรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี...จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:57
ความคิดเห็นที่ 170

ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ "(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:56
ความคิดเห็นที่ 169

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด(กองพธ.พล.ม.๑)  

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:55
ความคิดเห็นที่ 168

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:55
ความคิดเห็นที่ 167

เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:54
ความคิดเห็นที่ 166

พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:52
ความคิดเห็นที่ 165

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:52
ความคิดเห็นที่ 164

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:50
ความคิดเห็นที่ 163

พระบิดาปรัชญาเศรษฐกิจ ฟื้นชีวิตให้กับเกษตรกรไทยไปทั่วหล้า(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:49
ความคิดเห็นที่ 162

เทิดไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:49
ความคิดเห็นที่ 161

ขอรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี...จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:48
ความคิดเห็นที่ 160

ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง เพราะพ่อรู้ดีว่า พ่อคือพลังของแผ่นดิน ๏ พวกเราจะตั้งมั่น  ทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:45
ความคิดเห็นที่ 159

บรรพบุรุษของเราแต่โบราณที่สมัครสมานสามัคคีจนรอดพ้นภัย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:44
ความคิดเห็นที่ 158

ขอรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี...จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:44
ความคิดเห็นที่ 157

ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง เพราะพ่อรู้ดีว่า พ่อคือพลังของแผ่นดิน ๏ พวกเราจะตั้งมั่น  ทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:43
ความคิดเห็นที่ 156

แม้เลือกเกิดไม่ได้ ก็ขอทำความดีเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:42
ความคิดเห็นที่ 155

บรรพบุรุษของเราแต่โบราณที่สมัครสมานสามัคคีจนรอดพ้นภัย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:42
ความคิดเห็นที่ 154

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน "(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:41
ความคิดเห็นที่ 153

ข้าพเจ้า จักธำรง และรักษาไว้ซึ่งเกียรติของทหารกองพลาธิการ "(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:40
ความคิดเห็นที่ 152

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน "(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:40
ความคิดเห็นที่ 151

ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ "(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:39
ความคิดเห็นที่ 150

จะจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และจักเทิดทูลไว้ซึ่งพระบรมเดชา

ภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:38
ความคิดเห็นที่ 149

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:38
ความคิดเห็นที่ 148

เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:37
ความคิดเห็นที่ 147

พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:36
ความคิดเห็นที่ 146

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:35
ความคิดเห็นที่ 145

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:33
ความคิดเห็นที่ 144

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:32
ความคิดเห็นที่ 143

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:31
ความคิดเห็นที่ 142

พ่อหลวงของเรา ทรงงานหนักมานานหลายปีแล้ว พวกเราทุกคนรักและเป็นห่วง
พระวรกาย และขอให้ท่านมีพระวรกายแข็งแรง อยู่เป็นที่พึ่งของปวงชวนชาวไทยตลอดไป(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:30
ความคิดเห็นที่ 141

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:29
ความคิดเห็นที่ 140

พ่อหลวงของเรา ทรงงานหนักมานานหลายปีแล้ว พวกเราทุกคนรักและเป็นห่วง
พระวรกาย และขอให้ท่านมีพระวรกายแข็งแรง อยู่เป็นที่พึ่งของปวงชวนชาวไทยตลอดไป(กองพธ.พล.ม.๑

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:28
ความคิดเห็นที่ 139

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ       ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี       ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:27
ความคิดเห็นที่ 138

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:26
ความคิดเห็นที่ 137

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:25
ความคิดเห็นที่ 136

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:24
ความคิดเห็นที่ 135

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:23
ความคิดเห็นที่ 134

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย(กองพธ.พล.ม.๑

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:22
ความคิดเห็นที่ 133

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:21
ความคิดเห็นที่ 132

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:21
ความคิดเห็นที่ 131

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง   สังคมและประเทศชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:20
ความคิดเห็นที่ 130

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:19
ความคิดเห็นที่ 129

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:18
ความคิดเห็นที่ 128

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:17
ความคิดเห็นที่ 127

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:16
ความคิดเห็นที่ 126

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:15
ความคิดเห็นที่ 125

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:14
ความคิดเห็นที่ 124

ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:14
ความคิดเห็นที่ 123

เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:13
ความคิดเห็นที่ 122

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:12
ความคิดเห็นที่ 121

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:11
ความคิดเห็นที่ 120

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:10
ความคิดเห็นที่ 119

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:10
ความคิดเห็นที่ 118

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:09
ความคิดเห็นที่ 117

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:07
ความคิดเห็นที่ 116

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:06
ความคิดเห็นที่ 115

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:05
ความคิดเห็นที่ 114

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:04
ความคิดเห็นที่ 113

วงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 01:01
ความคิดเห็นที่ 112

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:59
ความคิดเห็นที่ 111

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:57
ความคิดเห็นที่ 110

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:56
ความคิดเห็นที่ 109

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:54
ความคิดเห็นที่ 108

ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจ

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:53
ความคิดเห็นที่ 107

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:51
ความคิดเห็นที่ 106

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน(กองพธ.พล.ม.๑

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:49
ความคิดเห็นที่ 105

โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วย   ชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ“ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:46
ความคิดเห็นที่ 104

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล” (กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:46
ความคิดเห็นที่ 103

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:44
ความคิดเห็นที่ 102

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:43
ความคิดเห็นที่ 101

โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:37
ความคิดเห็นที่ 100

นานมาแล้ว พ่อได้ทำสิ่งที่ไร้ค่า ให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ทำให้เกิดสิ่งดีดี แก่ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด โดยที่พ่อไม่เคยเหน็ดเหนื่อย เราคนไทยทุกคน ควรร่วมใจกัน สมัครสมานสามัคคี ทำความดีเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:36
ความคิดเห็นที่ 99

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
กองพันทหารม้าที่5รักษาพระองค์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:35
ความคิดเห็นที่ 98

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ       ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี       ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:34
ความคิดเห็นที่ 97

พ่อหลวงของเรา ทรงงานหนักมานานหลายปีแล้ว พวกเราทุกคนรักและเป็นห่วง
พระวรกาย และขอให้ท่านมีพระวรกายแข็งแรง อยู่เป็นที่พึ่งของปวงชวนชาวไทยตลอดไป(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:33
ความคิดเห็นที่ 96

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:33
ความคิดเห็นที่ 95

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:32
ความคิดเห็นที่ 94

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:31
ความคิดเห็นที่ 93

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:29
ความคิดเห็นที่ 92

พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:28
ความคิดเห็นที่ 91

เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:28
ความคิดเห็นที่ 90

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:26
ความคิดเห็นที่ 89

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด(กองพธ.พล.ม.๑)  

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:25
ความคิดเห็นที่ 88

จะจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และจักเทิดทูลไว้ซึ่งพระบรมเดชา

ภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:24
ความคิดเห็นที่ 87

ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ "(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:23
ความคิดเห็นที่ 86

ข้าพเจ้า จักธำรง และรักษาไว้ซึ่งเกียรติของทหารกองพลาธิการ "(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:22
ความคิดเห็นที่ 85

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน "(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:21
ความคิดเห็นที่ 84

บรรพบุรุษของเราแต่โบราณที่สมัครสมานสามัคคีจนรอดพ้นภัย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:20
ความคิดเห็นที่ 83

แม้เลือกเกิดไม่ได้ ก็ขอทำความดีเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:19
ความคิดเห็นที่ 82

ขอรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี...จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:18
ความคิดเห็นที่ 81

เทิดไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:17
ความคิดเห็นที่ 80

พระบิดาปรัชญาเศรษฐกิจ ฟื้นชีวิตให้กับเกษตรกรไทยไปทั่วหล้า(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:16
ความคิดเห็นที่ 79

ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักประหยัดอดออม ตามแนวพระราชดำริของพระบิดาแห่งมหาชนชาวสยาม(กองพธ.พล.ม.๑

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:15
ความคิดเห็นที่ 78

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:14
ความคิดเห็นที่ 77

กอเมื่อใดก็ยากแก่การทำลายเฉกเช่นเดียวกับคนในสงคมที่ต้องรวมกันอยู่ด้วยความ สมัครสมานสามัคคี(ทำไมต้นไผ่ถึงอยู่รวมกันเป็นกอเพราะว่าถ้าอยู่ลำต้นเดียวก็จะถูกหักทำลายลงโดยง่ายแต่ถ้ารวมเป็นกลุ่มเป็นกองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:12
ความคิดเห็นที่ 76

รูปที่มีทุกบ้าน รูปนั้นมีคุณค่าทางจิตใจ รูปที่ทำให้คนไทยมีความสุข รูปในหลวงของเรา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:12
ความคิดเห็นที่ 75

5 ธันวา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:10
ความคิดเห็นที่ 74

ขอพระองค์ ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:09
ความคิดเห็นที่ 73

พระองค์ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม (กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:08
ความคิดเห็นที่ 72

สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย (กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:07
ความคิดเห็นที่ 71

ประชาชนคนไทยล้วนยกย่องพระราชกรณีย์กิจของทุกพระองค์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:06
ความคิดเห็นที่ 70

เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้งแผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญพ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:05
ความคิดเห็นที่ 69

พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:04
ความคิดเห็นที่ 68

พระคุณพ่อของแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม จะยังคงอยู่ตลอดไป ภายใต้พระบารมีปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:02
ความคิดเห็นที่ 67

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะเป็นคนดีและเป็นพลเมืองที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 61 - 00:00
ความคิดเห็นที่ 66

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:58
ความคิดเห็นที่ 65

ขอพระองค์จงอยู่เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป มีพระพลานามัยที่แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:57
ความคิดเห็นที่ 64

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:57
ความคิดเห็นที่ 63

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก(กองพธ.พล.ม.๑

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:56
ความคิดเห็นที่ 62
223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:54
ความคิดเห็นที่ 61

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:53
ความคิดเห็นที่ 60

ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:51
ความคิดเห็นที่ 59

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:45
ความคิดเห็นที่ 58

ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:44
ความคิดเห็นที่ 57

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:43
ความคิดเห็นที่ 56

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:42
ความคิดเห็นที่ 55

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน (กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:41
ความคิดเห็นที่ 54

ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทย

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:40
ความคิดเห็นที่ 53

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:36
ความคิดเห็นที่ 52

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:36
ความคิดเห็นที่ 51

พระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งผอง ทรงปกครองแผ่นดินไทยด้วยใจรัก(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:35
ความคิดเห็นที่ 50

พระนำไทยพ้นภัยนานา พระผู้เป็นบิดาของแผ่นดิน ประเทศไทยมั่นคงอยู่ได้ด้วยสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาชนคนไทยล้วนซาบซึ้ง ในหัวใจในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงของคนไทย (กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:34
ความคิดเห็นที่ 49

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:33
ความคิดเห็นที่ 48

แนะนำทุกๆอย่างสรรค์สร้างนัก ไม่มีพักทรงทำงานมานานเกิน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:32
ความคิดเห็นที่ 47

ทรงพระมหาเมตตา...ไพร่ฟ้าทั่ว ใครเมามัวก็ทรงชี้เป็นศรีศักดิ์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:31
ความคิดเห็นที่ 46

ทรงยิ่งใหญ่กว่าเทวา-พรหมาเกิน ทางดำเนินแห่งโพธิสัตว์ทรงฉัตร(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:30
ความคิดเห็นที่ 45

ผมดีใจมากที่ได้เกิดเป็นคนไทย ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่าน ทรงพระเจริญ.. (กองพธ.พล.ม.๑)  

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:28
ความคิดเห็นที่ 44

พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพ่อหลวงของชาวไทยทุกคนทุกคนล้วนมีจิตนำนึกต่อหน้าที่ของตนและเดินทางตามพ่อหลวงอย่างพ่อเพียงทรงทำให้ชาวไทยทุกภาคมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นแนวทางต่อการดำเนินชีวิตอย่างไม่ใช่จ่ายเกินตัวขอพระองค์ทรงพระเจริญ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:26
ความคิดเห็นที่ 43

รู้หรือไม่ว่า ในหลวงเป็นคนประดิษฐ์รูปแบบฟอนต์ภาษาในคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้อย่าง ฟอนต์จิตรลดา ฟอนต์ภูพิงค์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:26
ความคิดเห็นที่ 42

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน (กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:24
ความคิดเห็นที่ 41

ดอกไม้ประจำพระองค์ คือ ดอกดาวเรือง (กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:23
ความคิดเห็นที่ 40

นั่งรถหารสอง : ทรงรับสั่งกับข้าราชบริพารเสมอว่า การนั่งรถคนละคันเป็นการสิ้นเปลือง จึงให้นั่งรวมกัน ไม่โปรดให้มีขบวนรถยาวเหยียด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:22
ความคิดเห็นที่ 39

ทรงเคยประดิษฐ์ของเล่นด้วยพระองค์เอง เป็นเครื่องร่อน และเรือรบจำลอง (กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:21
ความคิดเห็นที่ 38

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า (กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:19
ความคิดเห็นที่ 37

พระมหาเมตตา...ไพร่ฟ้าทั่ว ใครเมามัวก็ทรงชี้เป็นศรีศักดิ์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:15
ความคิดเห็นที่ 36

พระองค์มาโรงเรียนทุกวัน ไม่เคยขาด ทรงเป็นนักเรียนที่มีชีวิตชีวามาก โดยเฉพาะทางด้านดนตรี จนซิสเตอร์มาร์เกอริตมารีผู้ถวายพระอักษร ชื่นชมว่า ทรงเป็น This Little Prince is gifted for music"(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:14
ความคิดเห็นที่ 35

ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ (กองพธ.พล.ม.๑

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:11
ความคิดเห็นที่ 34

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติและร่มเย็น (กองพธ.พล.ม.๑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:10
ความคิดเห็นที่ 33

พระองค์เป็นบุคคลที่ทั้งโลกควรจดจำพระองค์ได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่ประชาชนของพระองค์ พระองค์เป็นกษัตริย์นักคิด ผู้สร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้ประเทศไทย และคนไทยสามารถหาเลี้ยงตนเองได้ไม่ลำบาก  (กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:09
ความคิดเห็นที่ 32

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:08
ความคิดเห็นที่ 31

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:08
ความคิดเห็นที่ 30

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:07
ความคิดเห็นที่ 29

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้า นาน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:06
ความคิดเห็นที่ 28

ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:04
ความคิดเห็นที่ 27

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:03
ความคิดเห็นที่ 26

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:02
ความคิดเห็นที่ 25

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย(กองพธ.พล.ม.๑

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:01
ความคิดเห็นที่ 24

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:01
ความคิดเห็นที่ 23

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 23:00
ความคิดเห็นที่ 22

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 22:59
ความคิดเห็นที่ 21

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 22:50
ความคิดเห็นที่ 20

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 22:45
ความคิดเห็นที่ 19

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 22:44
ความคิดเห็นที่ 18

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา(กองพธ.พล.ม.๑)

 

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 22:43
ความคิดเห็นที่ 17

ประวัติศาสตร์สอนให้เรประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด(กองพธ.พล.ม.๑)ารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 22:42
ความคิดเห็นที่ 16

เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 22:41
ความคิดเห็นที่ 15

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 22:40
ความคิดเห็นที่ 14

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 22:39
ความคิดเห็นที่ 13

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย(กองพธ.พล.ม.๑

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 22:38
ความคิดเห็นที่ 12

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 22:38
ความคิดเห็นที่ 11

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 22:37
ความคิดเห็นที่ 10

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 22:36
ความคิดเห็นที่ 9

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 22:35
ความคิดเห็นที่ 8

งชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 22:34
ความคิดเห็นที่ 7

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 22:33
ความคิดเห็นที่ 6

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 22:31
ความคิดเห็นที่ 5

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 22:30
ความคิดเห็นที่ 4

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 22:29
ความคิดเห็นที่ 3

ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจ

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 22:28
ความคิดเห็นที่ 2

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้(กองพธ.พล.ม.๑

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 22:27
ความคิดเห็นที่ 1

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรงตลอดไป

223.206.6.17320 พ.ค. 60 - 21:35

ตอบกระทู้

โปรดอ่าน ก่อนตอบกระทู้
ก่อนตอบกระทู้ กรุณาอ่าน กฏ กติกา ในการใช้งานเว็บบอร์ด ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน

ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์ ThaiZA.com ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บไซต์ โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้

ห้ามทำ
  • การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
  • การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
  • เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
  • การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์

ขอขอบคุณ THAIZA.com
ข้อความตอบ :
    
ตอบโดย ชื่อ :
 
ใส่ตัวอักษร ให้ตรงกับรูปด้านบน
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร
หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaiza.com โดยด่วนค่ะ
กลับขึ้นด้านบน