Facebook Twitter
gPlus 

ความสามัคคีเริ่มจากจุดเล็ก ๆ จุดหนึ่ง ขยายทบทวีไปสู่วงกว้างในทุก สังคมทำให้ประเทศชาติยั่งยืนเฉกเช่น

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง   สังคมและประเทศชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

โดย : กองพธ.พล.ม.๑21 ธ.ค. 2558 เวลา 09:09223.206.175.1516,279
ตอบกระทู้
/ 
ความคิดเห็นที่ 131
49.49.203.6120 พ.ค. 65 - 01:39
ความคิดเห็นที่ 130

แม้มีกำลังเพียงน้อยนิดก็ขอคิดแทนคุณแผ่นดิน แม้เศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรก็ขอน้อมนำแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ พออยู่ พอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักประหยัดอดออม ดำรงตนเป็นคนดียึดมั่น ศีลธรรม เทิดทูนสถาบันเหนือสิ่งอื่นใด(กองพธ.พล.ม.๑)

49.49.203.6120 พ.ค. 65 - 01:15
ความคิดเห็นที่ 129

นานมาแล้ว พ่อได้ทำสิ่งที่ไร้ค่า ให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ทำให้เกิดสิ่งดีดี แก่ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด โดยที่พ่อไม่เคยเหน็ดเหนื่อย เราคนไทยทุกคน ควรร่วมใจกัน สมัครสมานสามัคคี ทำความดีเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา(กองพธ.พล.ม.๑)

49.49.203.6120 พ.ค. 65 - 01:13
ความคิดเห็นที่ 128
49.49.203.6120 พ.ค. 65 - 01:11
ความคิดเห็นที่ 127

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
กองพันทหารม้าที่5รักษาพระองค์(กองพธ.พล.ม.๑)

49.49.203.6120 พ.ค. 65 - 01:05
ความคิดเห็นที่ 126

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล” (กองพธ.พล.ม.๑)

49.49.203.6120 พ.ค. 65 - 01:02
ความคิดเห็นที่ 125

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม(กองพธ.พล.ม.๑)

49.49.203.6120 พ.ค. 65 - 01:01
ความคิดเห็นที่ 124
49.49.203.6120 พ.ค. 65 - 00:52
ความคิดเห็นที่ 123

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ (กองพธ.พล.ม.๑)

49.49.203.6120 พ.ค. 65 - 00:51
ความคิดเห็นที่ 122
49.49.203.6120 พ.ค. 65 - 00:44
ความคิดเห็นที่ 121

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

49.49.203.6120 พ.ค. 65 - 00:40
ความคิดเห็นที่ 120

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน(กองพธ.พล.ม.๑)

49.49.203.6120 พ.ค. 65 - 00:38
ความคิดเห็นที่ 119

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข(กองพธ.พล.ม.๑)

49.49.203.6120 พ.ค. 65 - 00:36
ความคิดเห็นที่ 118

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป(กองพธ.พล.ม.๑)

49.49.203.6120 พ.ค. 65 - 00:31
ความคิดเห็นที่ 117

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด(กองพธ.พล.ม.๑) 

49.49.203.6120 พ.ค. 65 - 00:30
ความคิดเห็นที่ 116

จะจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และจักเทิดทูลไว้ซึ่งพระบรมเดชา(กองพธ.พล.ม.๑)  

49.49.203.6120 พ.ค. 65 - 00:29
ความคิดเห็นที่ 115

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน "(กองพธ.พล.ม.๑)

49.49.203.6120 พ.ค. 65 - 00:26
ความคิดเห็นที่ 114
49.49.203.6120 พ.ค. 65 - 00:20
ความคิดเห็นที่ 113

ขอรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี...จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย(กองพธ.พล.ม.๑)

49.49.203.6120 พ.ค. 65 - 00:16
ความคิดเห็นที่ 112

ขอรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี...จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:59
ความคิดเห็นที่ 111

เทิดไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทย

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:58
ความคิดเห็นที่ 110

พระบิดาปรัชญาเศรษฐกิจ ฟื้นชีวิตให้กับเกษตรกรไทยไปทั่วหล้า

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:53
ความคิดเห็นที่ 109

ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักประหยัดอดออม ตามแนวพระราชดำริของพระบิดาแห่งมหาชนชาวสยาม

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:52
ความคิดเห็นที่ 108

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:51
ความคิดเห็นที่ 107

กอเมื่อใดก็ยากแก่การทำลายเฉกเช่นเดียวกับคนในสงคมที่ต้องรวมกันอยู่ด้วยความ สมัครสมานสามัคคี(ทำไมต้นไผ่ถึงอยู่รวมกันเป็นกอเพราะว่าถ้าอยู่ลำต้นเดียวก็จะถูกหักทำลายลงโดยง่ายแต่ถ้ารวมเป็นกลุ่มเป็น

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:50
ความคิดเห็นที่ 106

5 ธันวา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:49
ความคิดเห็นที่ 105

ขอพระองค์ ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:49
ความคิดเห็นที่ 104

พระองค์ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม 

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:48
ความคิดเห็นที่ 103

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน 

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:47
ความคิดเห็นที่ 102

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:43
ความคิดเห็นที่ 101

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:43
ความคิดเห็นที่ 100

พระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งผอง ทรงปกครองแผ่นดินไทยด้วยใจรัก

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:41
ความคิดเห็นที่ 99

พระนำไทยพ้นภัยนานา พระผู้เป็นบิดาของแผ่นดิน ประเทศไทยมั่นคงอยู่ได้ด้วยสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาชนคนไทยล้วนซาบซึ้ง ในหัวใจในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงของคนไทย

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:40
ความคิดเห็นที่ 98

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:39
ความคิดเห็นที่ 97

แนะนำทุกๆอย่างสรรค์สร้างนัก ไม่มีพักทรงทำงานมานานเกิน(ก

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:37
ความคิดเห็นที่ 96

ทรงพระมหาเมตตา...ไพร่ฟ้าทั่ว ใครเมามัวก็ทรงชี้เป็นศรีศักดิ์(

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:36
ความคิดเห็นที่ 95

ทรงยิ่งใหญ่กว่าเทวา-พรหมาเกิน ทางดำเนินแห่งโพธิสัตว์ทรงฉัตร(

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:36
ความคิดเห็นที่ 94

ผมดีใจมากที่ได้เกิดเป็นคนไทย ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่าน ทรงพระเจริญ

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:34
ความคิดเห็นที่ 93

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:33
ความคิดเห็นที่ 92

พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพ่อหลวงของชาวไทยทุกคนทุกคนล้วนมีจิตนำนึกต่อหน้าที่ของตนและเดินทางตามพ่อหลวงอย่างพ่อเพียงทรงทำให้ชาวไทยทุกภาคมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นแนวทางต่อการดำเนินชีวิตอย่างไม่ใช่จ่ายเกินตัวขอพระองค์ทรงพระเจริญ(ก

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:32
ความคิดเห็นที่ 91

รู้หรือไม่ว่า ในหลวงเป็นคนประดิษฐ์รูปแบบฟอนต์ภาษาในคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้อย่าง ฟอนต์จิตรลดา ฟอนต์ภูพิงค์(กองพธ.พล.ม.๑)

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:32
ความคิดเห็นที่ 90

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน 

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:31
ความคิดเห็นที่ 89

ดอกไม้ประจำพระองค์ คือ ดอกดาวเรือง 

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:30
ความคิดเห็นที่ 88

 นั่งรถหารสอง : ทรงรับสั่งกับข้าราชบริพารเสมอว่า การนั่งรถคนละคันเป็นการสิ้นเปลือง จึงให้นั่งรวมกัน ไม่โปรดให้มีขบวนรถยาวเหยียด

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:29
ความคิดเห็นที่ 87

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:28
ความคิดเห็นที่ 86

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติและร่มเย็น 

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:28
ความคิดเห็นที่ 85

พระองค์เป็นบุคคลที่ทั้งโลกควรจดจำพระองค์ได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่ประชาชนของพระองค์ พระองค์เป็นกษัตริย์นักคิด ผู้สร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้ประเทศไทย และคนไทยสามารถหาเลี้ยงตนเองได้ไม่ลำบาก 

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:24
ความคิดเห็นที่ 84

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ(

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:23
ความคิดเห็นที่ 83

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:21
ความคิดเห็นที่ 82

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด(

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:19
ความคิดเห็นที่ 81

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:18
ความคิดเห็นที่ 80

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:15
ความคิดเห็นที่ 79

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:14
ความคิดเห็นที่ 78

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:14
ความคิดเห็นที่ 77

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:11
ความคิดเห็นที่ 76

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:11
ความคิดเห็นที่ 75

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:06
ความคิดเห็นที่ 74

ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจ

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:02
ความคิดเห็นที่ 73

พระบิดาปรัชญาเศรษฐกิจ ฟื้นชีวิตให้กับเกษตรกรไทยไปทั่วหล้า

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:01
ความคิดเห็นที่ 72

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 23:00
ความคิดเห็นที่ 71

เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 22:58
ความคิดเห็นที่ 70

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 22:57
ความคิดเห็นที่ 69

แม้เลือกเกิดไม่ได้ ก็ขอทำความดีเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 22:56
ความคิดเห็นที่ 68

ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 22:55
ความคิดเห็นที่ 67

พ่อหลวงของเรา ทรงงานหนักมานานหลายปีแล้ว พวกเราทุกคนรักและเป็นห่วง
พระวรกาย และขอให้ท่านมีพระวรกายแข็งแรง อยู่เป็นที่พึ่งของปวงชวนชาวไทยตลอดไป

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 22:54
ความคิดเห็นที่ 66

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 22:48
ความคิดเห็นที่ 65

พ่อหลวงของเรา ทรงงานหนักมานานหลายปีแล้ว พวกเราทุกคนรักและเป็นห่วง
พระวรกาย และขอให้ท่านมีพระวรกายแข็งแรง อยู่เป็นที่พึ่งของปวงชวนชาวไทยตลอดไป

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 22:47
ความคิดเห็นที่ 64

พระมหาเมตตา...ไพร่ฟ้าทั่ว ใครเมามัวก็ทรงชี้เป็นศรีศักดิ์

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 22:46
ความคิดเห็นที่ 63

ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 22:45
ความคิดเห็นที่ 62

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 22:42
ความคิดเห็นที่ 61

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 22:42
ความคิดเห็นที่ 60

วงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 22:38
ความคิดเห็นที่ 59

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 22:35
ความคิดเห็นที่ 58

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 22:33
ความคิดเห็นที่ 57

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 22:32
ความคิดเห็นที่ 56

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง   สังคมและประเทศชาติ

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 22:31
ความคิดเห็นที่ 55

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 22:29
ความคิดเห็นที่ 54

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 22:27
ความคิดเห็นที่ 53

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 22:26
ความคิดเห็นที่ 52

ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 22:23
ความคิดเห็นที่ 51

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 22:19
ความคิดเห็นที่ 50

เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 22:17
ความคิดเห็นที่ 49
49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 22:13
ความคิดเห็นที่ 48

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 22:10
ความคิดเห็นที่ 47

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 22:08
ความคิดเห็นที่ 46

โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 22:07
ความคิดเห็นที่ 45

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 22:06
ความคิดเห็นที่ 44

โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 22:05
ความคิดเห็นที่ 43

พ่อหลวงของเรา ทรงงานหนักมานานหลายปีแล้ว พวกเราทุกคนรักและเป็นห่วง
พระวรกาย และขอให้ท่านมีพระวรกายแข็งแรง อยู่เป็นที่พึ่งของปวงชวนชาวไทยตลอดไป(กองพธ.พล.ม.๑)

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 22:04
ความคิดเห็นที่ 42

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
กองพันทหารม้าที่5รักษาพระองค์(กองพธ.พล.ม.๑)

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 22:02
ความคิดเห็นที่ 41

ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทย

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 22:00
ความคิดเห็นที่ 40

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 21:09
ความคิดเห็นที่ 39

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา(กองพธ.พล.ม.๑)

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 21:09
ความคิดเห็นที่ 38

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก(กองพธ.พล.ม.๑)

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 21:08
ความคิดเห็นที่ 37

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน(กองพธ.พล.ม.๑)

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 21:07
ความคิดเห็นที่ 36

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก(กองพธ.พล.ม.๑)

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 21:06
ความคิดเห็นที่ 35

ขอพระองค์จงอยู่เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตอดกไป มีพระพลานามัยที่แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ(กองพธ.พล.ม.๑)

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 21:06
ความคิดเห็นที่ 34

พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ(กองพธ.พล.ม.๑)

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 21:05
ความคิดเห็นที่ 33

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไปรวมใจภักดิ์ รักในหลวง(กองพธ.พล.ม.๑)

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 21:04
ความคิดเห็นที่ 32

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิดเศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน(กองพธ.พล.ม.๑)

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 21:04
ความคิดเห็นที่ 31

เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้งแผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญพ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย(กองพธ.พล.ม.๑)

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 21:03
ความคิดเห็นที่ 30

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวไทยทั้งแผ่นดิน(กองพธ.พล.ม.๑)

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 21:03
ความคิดเห็นที่ 29

ประชาชนคนไทยล้วนยกย่องพระราชกรณีย์กิจของทุกพระองค์(กองพธ.พล.ม.๑) 

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 21:02
ความคิดเห็นที่ 28

พระองค์ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม (กองพธ.พล.ม.๑)

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 21:01
ความคิดเห็นที่ 27

กอเมื่อใดก็ยากแก่การทำลายเฉกเช่นเดียวกับคนในสงคมที่ต้องรวมกันอยู่ด้วยความ สมัครสมานสามัคคี(ทำไมต้นไผ่ถึงอยู่รวมกันเป็นกอเพราะว่าถ้าอยู่ลำต้นเดียวก็จะถูกหักทำลายลงโดยง่ายแต่ถ้ารวมเป็นกลุ่มเป็น

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 20:39
ความคิดเห็นที่ 26

ข้าพระพุทธเจ้า จักเชิดชู และรักษาไว้ ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของทหารรักษาพระองค์

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 20:39
ความคิดเห็นที่ 25

ข้าพระพุทธเจ้า จักจงรักภักดี และถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจนชีวิตหาไม่

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 20:39
ความคิดเห็นที่ 24

ข้าพระพุทธเจ้า จักยอมตาย เพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 20:38
ความคิดเห็นที่ 23

ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักประหยัดอดออม ตามแนวพระราชดำริของพระบิดาแห่งมหาชนชาวสยาม

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 20:38
ความคิดเห็นที่ 22

พระบิดาปรัชญาเศรษฐกิจ ฟื้นชีวิตให้กับเกษตรกรไทยไปทั่วหล้า

49.49.203.6120 พ.ค. 64 - 20:38
ความคิดเห็นที่ 21

ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง เพราะพ่อรู้ดีว่า พ่อคือพลังของแผ่นดิน ๏ พวกเราจะตั้งมั่น  ทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.175.15120 พ.ค. 64 - 10:12
ความคิดเห็นที่ 20

แม้เลือกเกิดไม่ได้ ก็ขอทำความดีเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.175.15120 พ.ค. 64 - 10:10
ความคิดเห็นที่ 19
223.206.175.15120 พ.ค. 64 - 10:10
ความคิดเห็นที่ 18

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน "(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.175.15120 พ.ค. 64 - 10:09
ความคิดเห็นที่ 17

ข้าพเจ้า จักธำรง และรักษาไว้ซึ่งเกียรติของทหารกองพลาธิการ "(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.175.15120 พ.ค. 64 - 10:08
ความคิดเห็นที่ 16

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.175.15120 พ.ค. 64 - 10:07
ความคิดเห็นที่ 15

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.175.15120 พ.ค. 64 - 10:06
ความคิดเห็นที่ 14

พ่อหลวงของเรา ทรงงานหนักมานานหลายปีแล้ว พวกเราทุกคนรักและเป็นห่วง
พระวรกาย และขอให้ท่านมีพระวรกายแข็งแรง อยู่เป็นที่พึ่งของปวงชวนชาวไทยตลอดไป(กองพธ.พล.ม.๑

223.206.175.15120 พ.ค. 64 - 10:04
ความคิดเห็นที่ 13

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.175.15120 พ.ค. 64 - 10:03
ความคิดเห็นที่ 12

พ่อหลวงของเรา ทรงงานหนักมานานหลายปีแล้ว พวกเราทุกคนรักและเป็นห่วง
พระวรกาย และขอให้ท่านมีพระวรกายแข็งแรง อยู่เป็นที่พึ่งของปวงชวนชาวไทยตลอดไป(กองพธ.พล.ม.๑

223.206.175.15120 พ.ค. 64 - 10:02
ความคิดเห็นที่ 11

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.175.15120 พ.ค. 64 - 10:02
ความคิดเห็นที่ 10

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ       ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี       ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.175.15120 พ.ค. 64 - 10:01
ความคิดเห็นที่ 9

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
กองพันทหารม้าที่5รักษาพระองค์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.175.15120 พ.ค. 64 - 10:00
ความคิดเห็นที่ 8

พระมหาเมตตา...ไพร่ฟ้าทั่ว ใครเมามัวก็ทรงชี้เป็นศรีศักดิ์(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.175.15120 พ.ค. 64 - 09:56
ความคิดเห็นที่ 7

ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.175.15120 พ.ค. 64 - 09:55
ความคิดเห็นที่ 6

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์ (กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.175.15120 พ.ค. 64 - 09:54
ความคิดเห็นที่ 5

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.175.15120 พ.ค. 64 - 09:53
ความคิดเห็นที่ 4

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.175.15120 พ.ค. 64 - 09:52
ความคิดเห็นที่ 3

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.175.15120 พ.ค. 64 - 09:51
ความคิดเห็นที่ 2

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.175.15120 พ.ค. 64 - 09:13
ความคิดเห็นที่ 1

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด(กองพธ.พล.ม.๑)

223.206.175.15120 พ.ค. 64 - 09:11

ตอบกระทู้

โปรดอ่าน ก่อนตอบกระทู้
ก่อนตอบกระทู้ กรุณาอ่าน กฏ กติกา ในการใช้งานเว็บบอร์ด ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน

ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์ ThaiZA.com ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บไซต์ โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้

ห้ามทำ
  • การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
  • การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
  • เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
  • การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์

ขอขอบคุณ THAIZA.com
ข้อความตอบ :
    
ตอบโดย ชื่อ :
 
ใส่ตัวอักษร ให้ตรงกับรูปด้านบน
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร
หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaiza.com โดยด่วนค่ะ
กลับขึ้นด้านบน