Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

IMA เผยแพร่รายงานฉบับใหม่ว่าด้วยบทบาทของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินในเรื่องความยั่งยืน          รายงานวิเคราะห์ข้อมูลการบูรณาการวิชาชีพการเงินในกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
IMA (R) (Institute of Management Accountants) เผยรายงานฉบับใหม่สองฉบับที่เชื่อมโยงกัน เมื่อเร็วๆ นี้
          - รายงาน C-suite ว่าด้วยเรื่อง "ความร่วมมือด้านการดำเนินงานทางการเงินเพื่อบูรณาการให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจ"
          - รายงานสมุดปกขาวว่าด้วยเรื่อง "บทบาทของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินในฐานะผู้สร้างคุณค่า: ภาวะความเป็นผู้นำในด้านการเงินของบริษัทและงานด้านบัญชีในธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและองค์กรแห่งการบูรณาการ"
          รายงาน C-suite ได้อธิบายถึงบทบาทของประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) กับการดำเนินงานด้านการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการเป้าหมายทางธุรกิจที่ยั่งยืนระดับองค์กรและกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยอาศัยความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพกับทีมธุรกิจที่ยั่งยืนและหน่วยธุรกิจอื่นๆ ของบริษัท รายงานฉบับนี้พูดถึงแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงินและการบัญชีในฐานะของผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนโครงการด้านความยั่งยืนต่างๆ
          รายงาน C-suite ซึ่งเป็นเอกสารที่ IMA (สมาคมนักบัญชีและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินในธุรกิจ) และสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ACCA) จัดทำร่วมกันเมื่อปี 2557 ได้กำหนดแนวทางที่เรียกว่า กรอบความร่วมมือด้านการเงิน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือข้ามสาขาวิชาชีพในการดำเนินงานด้านการเงินขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่มีร่วมกันในบริษัท โดยในการปรับใช้กรอบความร่วมมือดังกล่าวเพื่อบูรณาการโครงการทางธุรกิจที่ยั่งยืน รายงาน C-suite ได้วางแนวทางซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการเพื่อความสำเร็จในการร่วมมือ ดังนี้
          1. การวางข้อกำหนดเพื่อความร่วมมือในกิจกรรมทางธุรกิจที่ยั่งยืน
          2. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลโดยปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลเชิงลึก
          3. การกำหนดบุคลากรที่มีความสามารถและมีทัศนคติที่พร้อมรับความท้าทาย
          Shari Littan ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, นักกฎหมาย และผู้จัดการฝ่ายงานด้านเทคนิคการรายงานผลองค์กรของ IMA และผู้ร่วมจัดทำรายงานทั้งสองฉบับ กล่าวว่า "ความคิดที่ว่าการเงินกระแสหลักขององค์กรและวิชาชีพบัญชีไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ยั่งยืนนั้นมีมานานหลายปีแล้ว ซึ่งแม้จะยังเป็นกรณีที่พบได้ในบางบริษัท แต่บริษัทส่วนใหญ่ก็มีการดำเนินการบูรณาการโครงการทางธุรกิจที่ยั่งยืนใหม่ๆ เข้าด้วยกัน" และเสริมอีกว่า "เราสังเกตเห็นว่าบริษัทชั้นนำที่มีความก้าวหน้ามากๆ มักจะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของ CFO และการดำเนินงานด้านการเงินอย่างมีนัยสำคัญ"
          ด้านรายงานสมุดปกขาว ได้ถูกทำขึ้นเพื่อสนับสนุนกรอบการทำงานที่เชื่อมโยงไว้ในรายงาน C-suite โดยเป็นเสียงสะท้อนจากการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพกับผู้บริหารระดับสูงในหลายอุตสาหกรรม เพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทของผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน
          รายงานสมุดปกขาวฉบับนี้มาจากการเฝ้าติดตามวิวัฒนาการบทบาทความรับผิดชอบของ CFO จากเดิมซึ่งมุ่งเน้นไปที่การกำกับดูแลกลยุทธ์และการดำเนินงาน มาเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินกิจการและธุรกิจที่ยั่งยืนมากขึ้นของบริษัทต่างๆ ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนในองค์กร ทั้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงิน การสร้างความยั่งยืน ตลอดจนฝ่ายทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานทั้งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินและไม่ใช่เรื่องเงินได้ดียิ่งขึ้น
Littan เสริมว่า "ในการจัดทำรายงานสมุดปกขาว เราได้เข้าไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทขนาดใหญ่ที่เราเห็นว่ามีความก้าวหน้าในการสร้างความยั่งยืน และตั้งคำถามเกี่ยวกับองค์ประกอบเบื้องต้นของ IMA ขึ้นมาว่าเหล่านักบัญชีและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินกำลังทำอะไรเพื่อช่วยเหลือองค์กรในด้านนี้ และเราก็ได้รู้ว่าพวกเขาต่างก็มีส่วนร่วมในองค์กรมากกว่าที่เราคิดไว้ สิ่งที่เราได้มาจากการสัมภารณ์บุคคลเหล่านั้น ทำให้เราเรียนรู้ว่า CFO และฝ่ายการเงินล้วนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนากระบวนการภายในขององค์กรที่เปิดโอกาสให้พวกเขาสามารถนำเอาทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีอยู่มาใช้กับกระบวนการทำงานทั่วองค์กร"
          รายงานด้านการตลาดฉบับนี้ได้อธิบายถึงสิ่งที่ CFO รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการเงินควรทำในองค์กรแห่งการบูรณาการ ไว้ดังนี้
         - เชื่อมโยงมูลค่าเข้ากับมาตรวัดประสิทธิภาพการทำงานอย่างยั่งยืน
         - ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำรายงานทั้งภายในและภายนอก
         - ยกระดับคุณภาพข้อมูลผ่านการควบควบคุมดูแลภายใน
         - การจัดการความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน
         - การปรับปรุงการกำกับดูแลห่วงโซ่อุปทานให้ดีขึ้น
          อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/2UUeBjW
          เกี่ยวกับ IMA(R) (Institute of Management Accountants)
          สถาบัน IMA(R) ซึ่งคว้าตำแหน่ง Professional Body of the Year ประจำปี 2017 และ 2018 จากนิตยสาร The Accountant/International Accounting Bulletin เป็นหนึ่งในสมาคมที่ใหญ่ที่สุดและน่าเชื่อถือมากที่สุดในด้านการพัฒนาอาชีพนักบัญชีบริหาร สถาบัน IMA ให้การสนับสนุนนักบัญชีทั่วโลกผ่านการวิจัย, หลักสูตร CMA(R) (Certified Management Accountant) และ CSCA(R) (Certified in Strategy and Competitive Analysis), การศึกษาต่อเนื่อง, การสร้างเครือข่าย และการส่งเสริมจรรยาบรรณทางธุรกิจในระดับสูงสุด สถาบัน IMA มีเครือข่ายทั่วโลกที่ประกอบด้วยสมาชิกกว่า 125,000 ราย ใน 150 ประเทศ รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพและนักศึกษา 300 กลุ่ม สถาบัน IMA มีสำนักงานใหญ่ในเมืองมอนต์เวล รัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และให้บริการใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ทวีปอเมริกา เอเชียแปซิฟิก ยุโรป และตะวันออกกลาง/อินเดีย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IMA ได้ที่ www.imanet.org

โลโก้ - https://photos.prnasia.com/prnh/20191017/2614087-1LOGO

โดย : Media12320 มิ.ย. 2563 เวลา 10:2496.30.79.1312,522
ตอบกระทู้
- 

ตอบกระทู้

โปรดอ่าน ก่อนตอบกระทู้
ก่อนตอบกระทู้ กรุณาอ่าน กฏ กติกา ในการใช้งานเว็บบอร์ด ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน

ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์ ThaiZA.com ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บไซต์ โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้

ห้ามทำ
  • การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
  • การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
  • เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
  • การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์

ขอขอบคุณ THAIZA.com
ข้อความตอบ :
    
ตอบโดย ชื่อ :
 
ใส่ตัวอักษร ให้ตรงกับรูปด้านบน
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร
หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaiza.com โดยด่วนค่ะ
กลับขึ้นด้านบน