Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

Embassy REIT ออกรายงานประจำปีฉบับแรก สำหรับปีงบการเงิน 2019-20


Embassy Office Parks REIT (NSE: EMBASSY) (BSE: 542602) ('Embassy REIT') ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) แห่งแรกของอินเดียที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียเมื่อพิจารณาจากพื้นที่ ได้ออกรายงานประจำปีสำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2020 รายงานประจำปีฉบับแรกนี้ครอบคลุมผลการดำเนินงานของ Embassy REIT ตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ BSE และ NSE เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2019 และแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการฟื้นตัวของธุรกิจหลัก แม้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

Jitu Virwani ประธานคณะกรรมการของ Embassy REIT กล่าวว่า "ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เสนอรายงานประจำปีฉบับแรกของ Embassy REIT ต่อทุกท่าน ผลการดำเนินงานตลอดปีของเราเป็นไปตามที่เราคาดการณ์ไว้เมื่อ REIT เข้าจดทะเบียนในตลาดเมื่อเดือนเมษายน 2019 โดย Embassy REIT มีพื้นที่ปล่อยเช่าใหม่ c.2.4 msf ซึ่งสร้างรายได้ Rs.18.8 พันล้าน (c.$250 ล้าน) และให้ผลตอบแทน c.25% ของผลตอบแทนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ ผลการดำเนินงานดังกล่าวเป็นเครื่องพิสูจน์คุณภาพของโครงสร้าง REIT และอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกในพอร์ตของ Embassy REIT ตลอดจนทีมบริหารที่ทุ่มเทและยอดเยี่ยม รวมไปถึงวิสัยทัศน์และความร่วมมือระหว่างสองผู้สนับสนุนที่เชื่อในศักยภาพและความสามารถในการฟื้นตัวของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ในอินเดีย"

 

Mike Holland ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า "พื้นที่สำนักงานและศูนย์ธุรกิจของ Embassy REIT เป็นสถานที่ทำงานที่สมบูรณ์แบบสำหรับเหล่าพนักงานชาวอินเดีย เรามีอสังหาริมทรัพย์คุณภาพเยี่ยมระดับสถาบัน พร้อมด้วยพื้นที่ชุมชนที่ปลอดภัยและมั่นคง คอยให้บริการผู้เช่าทั้งที่เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีชั้นนำและบริษัทระดับโลกอื่นๆ รวมถึงมีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นทั้งทางกายภาพและดิจิทัล ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน ในขณะที่เราฝ่าฟันวิกฤตโรคระบาดนี้ เราเชื่อว่าความต้องการสถานที่ทำงานที่ไม่หนาแน่นและมีคุณภาพสูงอย่างเช่นพื้นที่สำนักงานธุรกิจของเรานั้น จะยังคงเป็นที่ต้องการในระยะกลาง สิ่งนี้สอดคล้องเป็นอย่างดีกับผลิตภัณฑ์และบริการโดยรวม ตลอดจนกลยุทธ์ของเราในการทำให้ผู้เช่าและพนักงานของบริษัทเหล่านั้นมีระบบนิเวศทางธุรกิจที่สมบูรณ์"

 

คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ Embassy REIT อนุมัติรายงานประจำปีงบการเงิน 2020 ของ Embassy REIT ซึ่งจะต้องได้รับการลงมติรับรองโดยผู้ถือหน่วยลงทุนของ Embassy REIT ที่การประชุมประจำปี

 

ดูรายงานประจำปีงบการเงิน 2020 ของ Embassy REIT ได้บนเว็บไซต์ของ REIT ที่ ir.embassyofficeparks.com

 

คำเตือน

 

ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้จัดเตรียมไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ข้อมูลที่ปรากฏในที่นี้อ้างอิงจากข้อมูลและการประมาณการของฝ่ายบริหาร และเป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่แถลงเท่านั้น อีกทั้งยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ Embassy Office Parks Management Services Private Limited ("ผู้จัดการ") (ในนามผู้จัดการของ Embassy Office Parks REIT ("Embassy REIT")) และ Embassy REIT ไม่รับรองหรือรับประกันทั้งโดยชัดแจ้ง หรือโดยนัย รวมทั้งไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดเกี่ยวกับความเป็นธรรมและความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหาในข่าวเผยแพร่ฉบับนี้ ผู้รับสารจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการประเมินตลาด และสถานะในตลาดของกองทรัสต์ Embassy REIT ด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว

 

ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ซึ่งจัดทำขึ้นตามความเชื่อ ความคิดเห็น และสมมติฐาน ณ ปัจจุบันของผู้จัดการกองทรัสต์ ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคตดังกล่าวมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่น ๆ ทั้งที่รู้และไม่รู้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผลการดำเนินงาน สภาวการณ์ทางการเงิน ผลประกอบการ หรือผลสำเร็จที่แท้จริงของ Embassy REIT หรือผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรม แตกต่างออกไปอย่างมากจากผลการดำเนินงาน สภาวการณ์ทางการเงิน ผลประกอบการ หรือผลสำเร็จที่แสดงออกหรือแสดงนัยโดยข้อความคาดการณ์ในอนาคตดังกล่าว เมื่อพิจารณาจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้ รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ เช่น ผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อเรา ผู้เช่าของเรา ตลอดจนเศรษฐกิจอินเดียและเศรษฐกิจทั่วโลก ผู้รับข่าวเผยแพร่ฉบับนี้จึงไม่ควรยึดถือข้อความที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้จนเกินควร ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ขอรับผิดชอบในการปรับปรุงข้อความที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้ให้สะท้อนเหตุการณ์หรือพัฒนาการในอนาคต หรือสะท้อนผลกระทบของเหตุการณ์ซึ่งไม่สามารถชี้ชัดได้ในขณะนี้ เช่น โควิด-19 อนึ่ง นอกจากข้อความนั้น ๆ จะมีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตด้วยเหตุผลตามบริบทแล้ว ยังสามารถระบุข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์อนาคตได้ด้วยคำต่าง ๆ ได้แก่ 'อาจ', 'จะ', 'ควร', 'คาด', 'วางแผน', 'ตั้งใจ', 'คาดหวัง', 'เชื่อ', 'ประมาณการ', 'ทำนาย', 'ศักยภาพ' หรือ 'ดำเนินต่อไป' รวมถึงคำและสำนวนที่คล้ายกัน

 

นักลงทุนพึงทราบว่า Embassy REIT จดทะเบียนในตลาดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2019 และมีการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ Embassy REIT ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2019 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2019 ดังนั้น ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบรายไตรมาสและปีงบการเงิน จึงได้ถูกจัดเตรียมไว้ ด้วยการนำงบการเงินรวมที่ยังไม่สอบทานประจำไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2019 และงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วประจำปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2019 (ซึ่งคาดว่า Embassy REIT ถือครองสินทรัพย์ REIT ในรูปแบบปัจจุบันจนถึงวันที่ 1 เมษายน 2018) มาเปรียบเทียบกับงบการเงินรวมแบบย่อที่สอบทานแล้วประจำไตรมาสและปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2020

 

เกี่ยวกับ Embassy REIT

 

Embassy Office Parks เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) แห่งแรกและแห่งเดียวของอินเดียที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบัน Embassy REIT มีพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่สร้างเสร็จและให้เช่าได้รวมประมาณ 26.2 ล้านตารางฟุตทั่วอินเดีย รวมถึงมีพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาประมาณ 7.1 ล้านตารางฟุต ทำให้มีพื้นที่ในพอร์ตการลงทุนรวมประมาณ 33.3 ล้านตารางฟุต ครอบคลุมอาคารสำนักงานเกรด A จำนวน 7 แห่ง และอาคารสำนักงานใจกลางเมือง 4 แห่ง ในตลาดสำนักงานที่มีผลประกอบการดีที่สุดของอินเดีย ซึ่งได้แก่ บังคาลอร์ มุมไบ ปูเน่ และเขตกรุงเดลีและปริมณฑล (National Capital Region (NCR)) พื้นที่สำนักงานในพอร์ตของ Embassy REIT ถูกเช่าโดยบริษัทระดับบลูชิพกว่า 160 แห่ง และประกอบไปด้วยอาคาร 78 แห่งพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ ซึ่งรวมถึง โรงแรมที่สร้างสมบูรณ์แล้ว 2 แห่ง โรงแรมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2 แห่ง และโซลาร์พาร์คขนาด 100MW(AC) ที่ผลิตพลังงานหมุนเวียนให้แก่ผู้เช่าพื้นที่

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

 

Ritwik Bhattacharjee
หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
อีเมล: ir@embassyofficeparks.com
โทร: +91-80-3322-2222

 

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/959202/Embassy_Office_Parks_Logo.jpg

โดย : Media12318 ก.ค. 2563 เวลา 10:4196.30.79.1312,590
ตอบกระทู้

ตอบกระทู้

โปรดอ่าน ก่อนตอบกระทู้
ก่อนตอบกระทู้ กรุณาอ่าน กฏ กติกา ในการใช้งานเว็บบอร์ด ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน

ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์ ThaiZA.com ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บไซต์ โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้

ห้ามทำ
  • การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
  • การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
  • เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
  • การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์

ขอขอบคุณ THAIZA.com
ข้อความตอบ :
    
ตอบโดย ชื่อ :
 
ใส่ตัวอักษร ให้ตรงกับรูปด้านบน
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร
หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaiza.com โดยด่วนค่ะ
กลับขึ้นด้านบน