Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

พุทธจิตวิทยา: เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในยุค New normal

พุทธจิตวิทยา: เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในยุค New normal
(หลักสูตร ป.โท และ ป.เอก พุทธจิตวิทยา)

        พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวรายงานความเป็นมาของหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา และวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการปฐมนิเทศเพื่อสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร กฎระเบียบต่างๆ แนวทางการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษา ตลอดจนสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์กับนิสิต โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมโครงการ จำนวน 90 รูป/คน

        ในครั้งนี้องค์อธิการได้บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง พุทธจิตวิทยากับการดำรงชีวิตอย่างมีสุขในโลกที่แปรปรวน องค์อธิการบดีหลักการคิดตอนหนึ่งไว้ว่า ตัวชี้วัดการศึกษาคือ ความสามารถของบัณฑิตที่จะบริหารความแตกต่างระหว่างบุคคล ใช้วาจาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ความสามารถที่จะบูรณาการแนวคิดด้านจิตวิทยากับหลักการทางพระพุทธศาสนาอย่างไรให้กลมกลืนในทางปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างไร ทั้งนี้คุณธรรมสำคัญของการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา อาศัยหลักกัลยามิตรธรรม 7 ประการ เป็นเครื่องมือหนุนนำให้เกิดสังคมกัลยาณมิตรในการศึกษา และให้เป้าหมายในการเรียนไว้เพิ่มเติมว่า นิสิตจะนำความรู้ความเข้าใจจากการเรียนไปใช้ชีวิตแบบปกติสุขตามแนวพุทธจิตวิทยา และแนะนำให้ผู้คนที่ประสบปัญหาให้พ้นจากช่วงวิกฤตและมีทางออกที่ถูกต้องให้มีชีวิตอยู่ในสังคมโดยอิสระจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้อย่างไร

        นอกจากนี้มีกิจกรรมกล่าวคำมอบตัวเป็นศิษย์ของนิสิตปริญญาโท รุ่นที่ 7 และนิสิตปริญญาเอกรุ่นที่ 9 กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่พบรุ่นน้อง พุทธจิตสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง ซักถามข้อสงสัยการเรียนการสอน และก่อนจบโครงการ รศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ได้นำนิสิตใหม่กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุเพื่อศิริมงคลแก่ชีวิต และสักการะรัชกาลที่ 5 ณ.มณฑปพระบรมสารีริกธาตุ สำหรับปีนี้นิสิตที่สนใจมาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จากหลายอาชีพ อาทิเช่น ตัวแทนนิสิตปริญญาเอกรุ่นที่ 9 เป็นศิษย์เก่า มจร. ได้แก่ เรือตรีหญิงจิณฑ์จุฑา ศุภมงคล หรือ ผู้หมวดปลาทู ได้ให้เหตุผลมาเรียนต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธจิตวิทยาไว้ “ ศรัทธาต้องคู่กับปัญญา ต้องการเข้ามาศึกษา?วิธีการปรับชีวิตในการเดินทางสายกลางของเรา เพื่อให้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปรกติสุข และส่วนช่วยในการพัฒนา?ผู้คนให้กลับไปใช้ชีวิตได้ในสังคมอย่างปรกติสุข? สังคมจะน่าอยู่”

        หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นการขยายการศึกษา เพื่อผลิต บัณฑิตที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้ง ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม จริยธรรม ทำงานและสื่อสารร่วมกับบุคคลอื่นได้ เป็นอย่างดี โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการทางด้านพุทธจิตวิทยา มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ และผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตทั้งของตนเองและผู้อื่น เกิดการพัฒนาจิตใจและประโยชน์ต่อสังคม อันสอดคล้องกับพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพื่อเป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎก และวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป

        ปัจจุบันหลักสูตรสาขาวิชาพุทธจิตวิทยา ได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโทรุ่นที่ 7 และระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 9 มีอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้แก่ รศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง รศ.ดร.สมโภชน์เ เอี่ยมสุภาษิต รศ.ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ ผศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ เลขานุการหลักสูตร ดร.สุวัฒสัน รักขันโท สนใจสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติมได้ สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารเรียนรวม โซน A ชั้น 3 ห้อง A 306 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 โทร. 064-745 6253, 035-248-000 ต่อ 8400, 8208 เว็บไซต์ http://www.psymcu.mcu.ac.th

โดย : PR40020 ก.ค. 2563 เวลา 10:36101.51.88.189156
ตอบกระทู้

ตอบกระทู้

โปรดอ่าน ก่อนตอบกระทู้
ก่อนตอบกระทู้ กรุณาอ่าน กฏ กติกา ในการใช้งานเว็บบอร์ด ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน

ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์ ThaiZA.com ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บไซต์ โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้

ห้ามทำ
  • การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
  • การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
  • เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
  • การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์

ขอขอบคุณ THAIZA.com
ข้อความตอบ :
    
ตอบโดย ชื่อ :
 
ใส่ตัวอักษร ให้ตรงกับรูปด้านบน
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร
หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaiza.com โดยด่วนค่ะ
กลับขึ้นด้านบน