Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

นักศึกษา มจพ. พัฒนาผลิตภัณฑ์ ?ลิปบาล์มผสมสารสกัดสีจากข้าวไรซ์เบอร์รี่? มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระทรวงนักศึกษา มจพ. พัฒนาผลิตภัณฑ์ “ลิปบาล์มผสมสารสกัดสีจากข้าวไรซ์เบอร์รี่”

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระทรวงอุตสาหกรรม

 

ผลงานวิจัยเรื่อง  “ลิปบาล์มผสมสารสกัดสีจากข้าวไรซ์เบอร์รี่”  ผลงานของนางสาวณิชาภัทร  โฉมฉิน และนางสาวนาฎฤดี  เอี่ยมอุไร  สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  วิทยาเขตปราจีนบุรี  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีเวียง  ฤทธิศักดิ์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  เป็นผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยจะเกี่ยวกับสูตรและกรรมวิธีการผลิตลิปบาล์มผสมสารสกัดสีจากข้าวไรซ์เบอร์รี่  โดยคุณลักษณะของสีลิปบาล์มเป็นสีจากธรรมชาติโดยสกัดได้จากข้าวไรซ์เบอรี่ เน้นใช้สารให้สีจากธรรมชาติเป็นหลัก เป็นสารสกัดสีที่ได้มีความปลอดภัย ไม่ใช้สีสังเคราะห์ รักษ์สิ่งแวดล้อม  ผลิตภัณฑ์ “ลิปบาล์มผสมสารสกัดสีจากข้าวไรซ์เบอร์รี่”  นี้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  (มผช. 452/2553)  เรื่อง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปาก ออกโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนงานจาก สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (STRI)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่องานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ปี 2561 ที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อใช้ประโยชน์จากสารสกัดสีแอนโทไซยานินจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ที่ได้จากธรรมชาติซึ่งเป็นสารสกัดสีที่ปลอดภัย  นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้าว
ไรซ์เบอร์รี่   รวมถึงช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไรซ์เบอร์รี่   ในการใช้เป็นสารให้สีและสารต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์

ลิปบาล์ม  เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

          แนวคิดและความเป็นมาของงานวิจัยชิ้นนี้  มาจากความไม่ปลอดภัยในการใช้ลิปสติกหรือลิปบาล์มของผู้บริโภค  ซึ่งโดยส่วนใหญ่ลิปบาล์ม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับทาริมฝีปาก เพื่อให้เกิดความนุ่น มันเงา และป้องกันริมฝีปากแห้ง โดยมีส่วนประกอบหลักเป็นน้ำมันพืช เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันงา น้ำมันปาล์ม และส่วนผสมที่ทำให้เกิดการแข็งตัว เช่น ปิโตรเลียมเจล พาราฟิน ขี้ผึ้ง  และมีการแต่งสี แต่งกลิ่น เพื่อให้ดึงดูดใจผู้บริโภคมากขึ้น  โดยสีที่ใช้ได้แก่สารให้สีสังเคราะห์ ซึ่งสารให้สีสังเคราะห์เหล่านั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายเนื่องจากมีส่วนผสมของโลหะหนักบางชนิด ทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน หรือส่งผลต่อระบบประสาทในระยะยาว  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะใช้สารให้สีจากธรรมชาติ  โดยสารให้สีจากธรรมชาติที่น่าสนใจได้แก่ สารให้สีที่สกัดได้จากข้าวไรซ์เบอรี่ เนื่องจากมีส่วนประกอบของแอนโทไซยานินเป็นรงควัตถุหรือสารสี  ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของฟลาโวนอยด์ หรือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ให้สีตามธรรมชาติที่มีความสวยงาม สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มได้ ซึ่งการเติมสารต้านอนุมูลอิสระลงไปในลิปบาล์มยังช่วยลดการเกิดกลิ่นหืนของส่วนผสมจากธรรมชาติ โดยอาจใส่ส่วนผสมที่ต่างกันออกไป เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มที่มีความเฉพาะตัวมากขึ้น

ลักษณะเด่นของงานวิจัย คือการสกัดสารให้สีจากข้าวหักไรซ์เบอรี่  เพื่อให้ได้สีที่เหมาะสมต่อการใช้งานในผลิตภัณฑ์  โดยกรรมวิธีการสกัดจะสกัดด้วยน้ำสะอาด  เพื่อให้ได้สารสกัดสีที่มีความปลอดภัยต่อการใช้งานของผู้บริโภค  และสกัดสารให้สีโดยใช้เทคนิคการปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง เพื่อให้ได้สารสกัดสีที่มีความหลากหลาย  เนื่องจากสารให้สีจากรงควัตถุแอนโทไซยานินที่สกัดได้จากข้าวไรซ์เบอร์รี่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามค่าความเป็นกรด-ด่าง  คือมีสีตั้งแต่สีแดงจนถึงสีม่วงเข้ม เมื่อนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ลิปบาล์ม จึงได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสีสันสวยงามและมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน

วิธีการดำเนินงานวิจัย  เริ่มตั้งแต่การสกัดสารให้สีจากข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อให้ได้สีที่ต้องการและมีความปลอดภัย  รวมถึงการสำรวจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มในแง่ของสีและกลิ่นรส  จากนั้นใช้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการพัฒนาสูตร และกรรมวิธีการผลิตลิปบาล์มผสมสารสกัดสีจากข้าวไรซ์เบอร์รี่  เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและมีความปลอดภัย  โดยงานวิจัยชิ้นนี้อยู่ขั้นตอนการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เรื่อง สูตรลิปบาล์มผสมสารสกัดสีจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ และกรรมวิธีการผลิต

สอบถามรายละเอียดได้ที่  ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วิทยาเขตปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-217312

 

ขวัญฤทัย ข่าว – ภาพ

โดย : prkmutnb30 พ.ย. 2561 เวลา 15:06202.44.34.518,117
ตอบกระทู้

ตอบกระทู้

โปรดอ่าน ก่อนตอบกระทู้
ก่อนตอบกระทู้ กรุณาอ่าน กฏ กติกา ในการใช้งานเว็บบอร์ด ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน

ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์ ThaiZA.com ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บไซต์ โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้

ห้ามทำ
  • การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
  • การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
  • เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
  • การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์

ขอขอบคุณ THAIZA.com
ข้อความตอบ :
    
ตอบโดย ชื่อ :
 
ใส่ตัวอักษร ให้ตรงกับรูปด้านบน
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร
หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaiza.com โดยด่วนค่ะ
กลับขึ้นด้านบน