Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

ทีโอที Kick off โครงการ Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ

นอ.สมศักดิ์ฯ รองปลัด ดศ.รก.ประธานกรรมการทีโอที Kick off โครงการ TOT Young Club เด็กไทย4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” ประจำปี 2562 เปิดสัมมนา “ทีโอทีกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน”

วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรมคลาสสิคคามิโอ จ.ระยอง บริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน) นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการประธานกรรมการบมจ.ทีโอทีและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา “ทีโอทีกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน” ในโครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” ประจำปี 2562 โดยมีดร.มนต์ชัยหนูสงกรรมการผู้จัดการใหญ่ทีโอทีพร้อมผู้บริหารระดับสูงร่วมงานเป็นการสัมมนาแผนการดำเนินงานความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR ประจำปี 2562 เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อน TOT Young Club ให้เป็นในทิศทางเดียวกันโดยมีพนักงานที่ดูแลโครงการฯทั้งนครหลวงและภูมิภาครวม 70 ชุมชนเข้าร่วมสัมมนาระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน2562

นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าคณะกรรมการทีโอทีมีบาทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ผ่านคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะกำกับดูแลและบูรณาการการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมบริษัททีโอทีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแนวปฏิบัตินโยบายและแผนการดำเนินงานด้าน CSR เพื่อให้มีการขับเคลื่อน CSR ที่ยั่งยืนโดยคณะกรรมการฯมีเป้าหมายขับเคลื่อน CSR ของทีโอทีโดยการเปลี่ยนความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสจากการเป็น “ผู้รับมอบ” มาเป็น “ผู้ส่งมอบ” ด้วยการสนับสนุนพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการการสร้างอาชีพรายได้แทนการมอบเงินหรือสิ่งของในลักษณะที่เป็น CSR-after-process มาสู่การเปิดโอกาสให้เป็นผู้ส่งมอบเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับสังคมซึ่งปัจจุบัน CSR ของทีโอทีเป็นเชิงรุกที่นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจเพราะช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มผลิตภาพการขยายโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญคือเป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งในด้านการเพิ่มทักษะอาชีพให้คนในชุมชนการช่วยกระจายรายได้สร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนและสร้างสิ่งแวดล้อมดีขึ้นให้กับประเทศ

ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าทีโอทีซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีภารกิจในการตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ (Digital Economy) โดยโครงการ TOT Young Club มีเป้าหมายนำ Core Competency หลักของทีโอทีมาสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็งและเป็นชุมชนต้นแบบด้วยโครงข่ายโทรคมนาคมและเทคโนโลยี ICT ช่วยสร้างโอกาสและความเท่าเทียมตอบสนองความต้องการของชุมชนโดยปี 2561 TOT Young Club ได้พัฒนาเยาวชนไปแล้วกว่า59 ชุมชนทั่วประเทศโครงการประสบความสำเร็จสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (รายได้) ของชุมชนโดยมียอดรายได้สะสมจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 2,333,680 บาทเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 1,645,658 บาทชุมชนสามารถประยุกต์ใช้ ICT ในการประกอบอาชีพผ่านระบบการซื้อขายออนไลน์ TYC e-commerce มีจำนวนลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อสินค้าผ่าน Inbox ใน Facebook 48 รายมีลูกค้าที่สนใจซื้อสินค้าผ่าน Application : TYC e-commerce 333 รายมีผู้เข้าร่วมโครงการ TOT Young Club 3,657 คนเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 1,265 คนรวมถึงมีหน่วยงานในพื้นที่ที่ร่วมลงนามMOU 177 หน่วยงานอาทิชุมชน/ อบต./ อบจ./ เทศบาล/ โรงเรียน / มหาวิทยาลัยและมียอดกด Like ใน Facebook ของแต่ละชุมชน 66,983

ดร.มนต์ชัยฯ กล่าวเพิ่มว่าสำหรับการกการขับเคลื่อนโครงการฯปี 2562 จะมีการดึงผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนมาพัฒนาเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลซึ่งจะทำให้โครงการฯเป็นรูปธรรมมีความเป็นเจ้าของและพร้อมที่จะเข้ามาร่วมพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืนร่วมกันรวมถึงการนำ TYC e-Commerce ซึ่งทีโอทีได้พัฒนาเพื่อสนับสนุนโครงการฯเพื่อจะเป็นออนไลน์ช็อปปิ้งที่สมบูรณ์แบบเพื่อขยายตลาดชุมชนเป็นตลาดออนไลน์สู่ทั่วโลกโดยได้มีการนำร่องทดลองใช้งานเมื่อ 2561 ซึ่งจะเสริมทั้งเครือข่ายเก่า 59 ชุมชนและสร้างเครือข่ายใหม่ 11 ชุมชนให้มีความเข็มแข็งสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชนตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ขององค์กรและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีรองรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ทีโอที กล่าวว่ากิจกรรมภายใต้โครงการ TOT YOUNG CLUB ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลักคือกิจกรรมอบรมสัมมนาสำหรับบุคลากรทีโอทีที่ดูแลโครงการ TOT YOUNG CLUB ทั้งชุมชนเดิมและชุมชนใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแผนการดำเนินงานโครงการฯก่อนเริ่มดำเนินโครงการฯโดยจัดปีละ 1-2 กิจกรรมการดูแลต่อยอดชุมชน TOT YOUNG CLUB เดิมอย่างต่อเนื่องกิจกรรมขยายชุมชนใหม่ปีละ 11 ชุมชน (พื้นที่ชุมชนในนครหลวง 1 ชุมชน/ภูมิภาคๆละ 2 ชุมชน) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเยาวชนจากโรงเรียนในชุมชนเพื่อเป็นต้นกล้าประชารัฐที่จะเติบโตเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัลด้วยการให้ความรู้และทักษะด้านไอซีทีและดิจิทัลรวมถึงระบบร้านค้าออนไลน์สำเร็จรูป TYC ecommerceและกิจกรรม Showcase เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชุมชนให้ผู้สนใจได้มีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสให้กับชุมชนได้รู้จักชุมชนในมุมมองที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนรวมถึงได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการท่องเที่ยวสร้างรายได้และเศรษฐกิจให้กับชุมชน

สำหรับจัดอบรมสัมมนาโครงการทีโอทีกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนใน “TOT Young Club เด็กไทย 4.0ต้นกล้าประชารัฐ”ให้กับบุคลากรทีโอทีที่ดูแลโครงการฯในครั้งนี้ที่จ.ระยองนับเป็นการkick off โครงการ TOT YOUNG CLUB ซึ่งต้องขอขอบคุณท่านรองปลัดศ. รักษาการประธานกรรมการทีโอทีและท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ทีโอทีที่ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งแสดงความสำเร็จขององค์กรที่มีการให้ความสำคัญตั้งแต่ระดับสูงสุดคือคณะกรรมการฝ่ายบริหารและพนักงานเป็นแรงให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งนี้ในการจัดสัมมนาครั้งนี้มีบุคลากรของทีโอทีเข้าร่วมกว่า 300 คนซึ่งนอกจากจะเป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR แล้วยังเป็นหนึ่งใน Digital Transformationองค์กรในด้านของ Digital by within ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรของทีโอทีในด้านไอทีการทำธุรกิจE-Commerce และการสร้าง Content ในสื่อ Social media รวมถึงการต่อด้วยการจัดกิจกรรมขยายชุมชน TOT YOUNGCLUB ใหม่ 11 ชุมชนซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคมคือชุมชนนครอุดรธานีจ.อุดรธานีชุมชนบ้านถ้ำเต่าจ.สกลนครชุมชนบ้านโพธิ์ทองจ.กาฬสินธุ์ชุมชนเทศบาลนครสวรรค์จ.นครสวรรค์ชุมชนวัดภูเก็ตจ.น่านชุมชนบ้านกุดพันเขียวจ.ยโสธรชุมชนตำบลบ้านสางจ.พะเยาชุมชนด่านเกวียนจ.นครราชสีมาชุมชนบ้านแหลมสัก-อ่าวน้ำจ.กระบี่ชุมชนลาวเวียงเนินขามจ.ชัยนาทและชุมชนในสมุทรสาครจ.สมุทรสาครโดยขอเชิญชวนมาร่วมกันมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนกับโครงการ TOT YOUNG CLUB โดยเข้าไปกดไลท์กดแชร์ทั้ง Facebook /website และYoutubeของ 59 ชุมชนเดิมและที่จะเปิดในปีนี้อีก 11 ชุมชน

   
โดย : ต้นตะโก10 มิ.ย. 2562 เวลา 13:34184.22.89.89911
ตอบกระทู้
tot 

ตอบกระทู้

โปรดอ่าน ก่อนตอบกระทู้
ก่อนตอบกระทู้ กรุณาอ่าน กฏ กติกา ในการใช้งานเว็บบอร์ด ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน

ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์ ThaiZA.com ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บไซต์ โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้

ห้ามทำ
  • การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
  • การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
  • เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
  • การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์

ขอขอบคุณ THAIZA.com
ข้อความตอบ :
    
ตอบโดย ชื่อ :
 
ใส่ตัวอักษร ให้ตรงกับรูปด้านบน
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร
หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaiza.com โดยด่วนค่ะ
กลับขึ้นด้านบน