Facebook Twitter
gPlus 

ร่วมโพสข้อความ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 13 ร่วมโพสข้อความ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 1.รักชาติ รักแผ่นดิน ต้องเอาสายใจทั้งชาติร่วมกัน 2. สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง 3.พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้น เพื่อความสุขสบายของเหล่าประชาราช 4.น้ําที่ล้นจนท่วม.. แต่ก็ยังน้อยกว่าน้ํา พระทัยของพระองค์ท่าน 5.ทํากันยังไงให้พ่อเราเหนื่อย คิดยังที่จะทําเลิกสักครั้ง เอาหัวใจเราทั้งชาติช่วยพ่อของเราหายเหนื่อยดีกว่า 6.นักคิด..นักพัฒนา นักสร้างสรรค์ คนใดเท่าพ่อเราเล่า 5.เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว ขอพระองค์ทรงพระเกษมสําราญ 6.“ศรีสง่าของแผ่นดินถิ่นธรรมมะ ที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงส่องธรรมนําหน้าวันฟ้ามัว ไทยถ้วนทั่วอบอุ่นจิตมีทิศธรรม ทรงเลิศล้นตลอดพระชนมพรรษา เหนือฟ้ายังมีฟ้า สง่าล้ํา ลึกยิ่งกว่ามหาสมุทร สุดสรรคํา เย็นกว่าน้ํา กว้างกว่าผืนพิภพใด เป็นกษัตริย์ยอดกษัตริย์ ปัดเป่าทุกข์ เพียงเพื่อสุขมหาชน ภาระใหญ่ ขอเทิดทูนพระบารมีตลอดไป น้อมดวงใจถวายพระองค์ ทรงพระเจริญ” 7.“หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดํารงตน” 8.“ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนําความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง” 9“พระทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ ทรงเป็นปราชญ์เป็นบิดาแห่งสยามพระเป็นพ่อผู้ให้ไทยทุกนาม ชาวสยามขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ” 10. โอ้ขัตติยะราช อาสน์บรมจักรี ปฐพียังบริบูรณ์ หน่อพุทธรักษา ข้าบริภาณภักดีศรีรัตนโกสินทร์ ธ ปกแผ่นดินโดยธรรม ธ นําไทยรุ่งเรือง ธ รู้เฟื่องสังคีต ทั้งดีดเป่าเชี่ยวชาญ ทั้งชํานาญกีฬา ธ มีปัญญาอเนก ธ คือเอกศิลปิน องค์ภูมินทร์จอมราช องค์ภูวนาถอวตาร บรรดาลสุขเกษม เหล่าประชาเปรมปิติ แสนสิริถ้วนหน้า ธ ครองใจไพร่ฟ้า ทั่วหล้าสดุดี...
โดย : กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 1315 ก.ย. 2557 เวลา 07:20223.206.204.95634
ตอบกระทู้
ความคิดเห็นที่ 16

ข้าพเจ้าจักรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จนกว่าชีวิติจะหาไม่

110.77.164.18523 ก.ค. 58 - 14:52
ความคิดเห็นที่ 15

รักในหลวง

223.206.42.267 พ.ค. 58 - 08:36
ความคิดเห็นที่ 14

“...การศึกษาหาความรู้จึงสำคัญตรงที่ว่าต้องศึกษาเพื่อให้เกิด “ความฉลาดรู้” คือ รู้แล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง ๆ โดยไม่เป็นพิษเป็นโทษ...” (พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ สวนอัมพร วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2524)

180.183.142.1905 ก.พ. 58 - 09:43
ความคิดเห็นที่ 13

“...งานด้านการศึกษา เป็นงานสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้นขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่...” (พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยวิชาการศึกษา ถนนประสานมิตร วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2512)

180.183.52.2162 ก.พ. 58 - 13:49
ความคิดเห็นที่ 12

“...หากบุคคลใดแม้จะมีความรู้สูง แต่ขาดหิริโอตตัปปะ คือ ไม่มีความละอายต่อบาป นำความรู้นั้นไปใช้ในทางที่มิชอบ ก็จะทำให้สังคมเดือดร้อน...” (พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2506)

180.183.143.1130 ม.ค. 58 - 10:08
ความคิดเห็นที่ 11

“...การที่จะให้งานประสานกันนั้นมีหลักสำคัญอยู่ว่า ทุกฝ่ายจะต้องไม่แบ่งแยกกัน ไม่แย่งประโยชน์ไม่แย่งความชอบกัน แต่ละฝ่ายแต่ละคนต้องทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจ มุ่งหวังผลสำเร็จในการทำงานเป็นใหญ่ ยิ่งกว่าสิ่งอื่น...” (พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ณ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพัน พ.ศ.2522)

180.183.143.1128 ม.ค. 58 - 09:57
ความคิดเห็นที่ 10

“...คนทำงานดีคือคนมีระเบียบ ได้แก่ระเบียบในการคิดและในการทำ ผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ ถึงจะมีวิชามีเรี่ยวแรง มีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไร ก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้ เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่น ทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอน มีแต่ความลังเลและขัดแย้งทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน...” (พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2527 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2527)

180.183.47.21220 ม.ค. 58 - 11:08
ความคิดเห็นที่ 9

“...เราต้องนึกถึงว่าเกิดเหตุอะไรก็ต้องเกิดผลถ้าเกิดเหตุดี ก็เกิดผลดี แต่เหตุนี่มาจากอะไร ก็มาจากการกระทำของเราเอง ถ้าการกระทำนั้นดี ก็เกิดผลดี ถ้าการะทำนั้นไม่ดี ก็เกิดผลไม่ดี...” (พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันงานการศึกษา ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ถนนประสานมิตร วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2512)

180.183.12.20615 ม.ค. 58 - 15:33
ความคิดเห็นที่ 8

“...การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม นอกจากจะมุ่งสงเคราะห์ในด้านฐานะความเป็นอยู่แล้ว จึงควรจะได้พัฒนาบุคคลเป็นข้อใหญ่ด้วย เพราะถ้าบุคคลซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสังคม มีความเข้มแข็งและมีสติปัญญาที่จะพิจารณาเลือกเฟ้นสิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติ ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมก็จะบรรเทาเบาบางลง และสังคมส่วนรวมย่อมจะมีโอกาสพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้โดยไม่ยากนัก...” (พระราชดำรัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการประชุมการสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ.2539)

180.183.12.20614 ม.ค. 58 - 09:52
ความคิดเห็นที่ 7

“...การทำงานใด ๆ ไม่ว่าเล็ก ใหญ่ ง่าย ยาก ถ้าหย่อนจากความเพียรแล้ว ยากที่จะให้สำเร็จเรียบร้อยทันเวลาได้ การฝึกฝนความเพียร ถึงหากแรก ๆ จะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยลำบาก แต่พอได้เพียรจนเป็นนิสัยแล้ว ก็จะกลับเป็นพลังอย่างสำคัญ ที่คอยกระตุ้นให้ทำงานอย่างจริงจังด้วยใจร่าเริง และเมื่อใดพลังของความเพียรนี้เกิดขึ้น เมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สำเร็จโดยง่ายและรวดเร็ว...” (พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ สวนอัมพร วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2522)

183.89.91.1248 ม.ค. 58 - 09:53
ความคิดเห็นที่ 6

“...การทำงานให้มีประสิทธิผลให้ดำเนินไปได้โดยราบรื่นนั้น จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องทำด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของงานสำคัญที่สุด ต้องเข้าใจความหมายของคำว่าความรับผิดชอบให้ถูกต้อง...” (พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2519)

180.183.143.1625 ม.ค. 58 - 11:03
ความคิดเห็นที่ 5

“...เมื่อทำงานต้องมุ่งถึงจุดหมายที่แท้ของงาน งานจึงจะสำเร็จ ได้รับประโยชน์ครบถ้วน ทั้งประโยชน์ของงานและประโยชน์ของผู้ทำ ถ้าทำงานเพื่อจุดมุ่งหมายอื่น ๆ เช่น เพื่อประโยชน์ส่วนตัว แม้จะได้ผลมากมายเพียงใด งานก็ไม่สำเร็จ แต่ทำให้เสียทั้งงาน เสียทั้งคน...” (พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2532 พระตำหนักภูพิงราชนิเวศน์ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2532)

180.183.10.9029 ธ.ค. 57 - 11:05
ความคิดเห็นที่ 4

1.รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน

2.ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ของปวงชนชาวไทย

3.เราเกิดเรากินบนแผ่นดินรูปขวาน มีพ่อเดียวกันทุกบ้านเราเรียกท่านว่า พ่อสยาม

4.ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์ ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ ขอทรงให้"สุขสำราญ"ชั่วกาลเทอญ

5.พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

6.ไทยทุกคน เคารพพ่อ ผู้การุณย์  ขอเนื้อบุญ จงบันดาล ผสานใจ ทั่วแผ่นดิน ถิ่นแคว้น แดนเหนือใต้ ทรงห่วงใย เสริมสร้าง ทางสดใส

7.ทรงนำพา แนวทางพัฒนาประเทศชาติ เพื่อให้ปวงชนชาวไทยทุกคน

8.ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันด์ เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล

9.ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

10.ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย

11.สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ

12.ไม่มีแผ่นดินไหนที่อบอุ่นเท่าประเทศไทยเพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระเมตาต่อราษฎรทุกหมู่เหล่ามาตั้งแต่อดีตจนตราบถึงวันนี้

13.ข้าพเจ้าจักรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จนกว่าชีวิติจะหาไม่

14.เรารักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

15.ขอให้พระบารมีของในหลวงแผ่ไพศาลตลอดกาลนานเทอญ

16.พระบารมีปกเกล้าชาวประชา

17.ด้วยพระบารมีของพระองค์เราจึงอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

18.พระองค์เปรียบเหมือนสมสติเทพที่ลงมาช่วยปัดเป่าภัยให้คนไทย

19.ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง และทรงพระเจริญ

20.เป็นบุญเจิดจรัสทั่วนภา ทรงช่วยคิดทรงช่วยค้นและศึกษา พระบิดาของชาติไทยใจสามัคคี

21.ข้าพเจ้าจักรักและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

22.สัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาติไทยคือ สถาบัน พระมหากษัตริย์

23.ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง

24.ข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชลี ขอจงมี พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน

25.พระเอยพระโอบเอื้อ อารี พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา

26.เฉลิมพระชนม์พรรษามหาราชอภิวาทปิติอภิสมัยวันมหามงคลของชาวไทยต่างพร้อมใจแซ่ซ้องถวายพระ

27.ราชาภิเษกสากล  บุญพระภูมิพลสยามแคว้น นวมินทร์ฉัตรมงคล รังสฤษฎ์ พสกนิกรเทิดแม้นพ่อเจ้าจอมประชา

28.ขอให้พ่อแข็งแรงแกร่งดังผา ไร้โรคาภยันตรายและไกลเศร้า อายุยืนหมื่นปีที่นานเนาว์ ทุกค่ำเช้าเกษมสำราญชั่วกาลเทอญ

29.ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายแข็งแรง

30.ทรงแบบอย่างพระประมุขเลื่องลือไกล ปวงชาวไทยขอน้อมรับด้วยภักดี

49.48.160.10826 ธ.ค. 57 - 11:21
ความคิดเห็นที่ 3

“...เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ก็ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง ขอให้คิดกันเสียใหม่ว่าคนที่ทำงานได้จริง ๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน มีความสังเกตจดจำดี ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น...” (พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2530)

183.89.94.7524 ธ.ค. 57 - 10:36
ความคิดเห็นที่ 2

“...ขอให้ทุกคนตั้งใจและพยายามสอดส่องป้องกันการแทรกซึมบ่อนทำลายและการกระด้างกระเดื่อง ใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และในการสร้างเสริมปัญญาความรู้ของท่านให้ท่านที่สุด ยึดมั่นในความสุจริต มีความกล้าหาญที่จะต่อสู้กับความชั่วและคนชั่วเพื่อรักษาความยุติธรรม มีความยินดีที่จะเสียสละประโยชน์และความสุขส่วนตัว เพื่อประโยชน์และความสุขส่วนรวม...” (พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตรีตำรวจ ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2511 วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2512)

180.183.41.11522 ธ.ค. 57 - 12:58
ความคิดเห็นที่ 1

“...อันการทำงานนั้นกล่าวโดยสรุป ขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญ คือความสามารถในการใช้วิชาการปฏิบัติงานอย่างหนึ่ง กับความสามารถในการสัมพันธ์ ติดต่อ และประสานกับผู้อื่น ไม่ว่าจะในวงงานเดียวกัน หรือต่างวงงานกันอีกอย่างหนึ่ง ทั้งสองประการนี้จะต้องมี และดำเนินควบคู่กันไป...” (พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2530)

180.183.41.11519 ธ.ค. 57 - 12:06

ตอบกระทู้

โปรดอ่าน ก่อนตอบกระทู้
ก่อนตอบกระทู้ กรุณาอ่าน กฏ กติกา ในการใช้งานเว็บบอร์ด ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน

ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์ ThaiZA.com ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บไซต์ โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้

ห้ามทำ
  • การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
  • การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
  • เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
  • การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์

ขอขอบคุณ THAIZA.com
ข้อความตอบ :
    
ตอบโดย ชื่อ :
 
ใส่ตัวอักษร ให้ตรงกับรูปด้านบน
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร
หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaiza.com โดยด่วนค่ะ
กลับขึ้นด้านบน